Vyhledávání


Etická pravidla

Etická pravidla / Ethics and Malpractice Statement

 

Redakce časopisu Historická demografie vyžaduje po autorech příspěvků dodržování základních etických zásad souvisejících s publikováním a zároveň se těmito pravidly řídí při vlastní redakční práci

Redakce přijímá pouze původní texty, vzešlé z vědeckého výzkumu. Redakcí jsou akceptovány pouze ty příspěvky, které nebyly dosud v tištěné či elektronické žádné formě publikovány. Ke zveřejnění na jiném místě nesmí dojít ani v době probíhajícího recenzního řízení. Nepůvodní texty budou redakcí odmítnuty bez recenzního řízení, odmítnuty mohou být též texty, které autor zašle k recenznímu řízení zároveň do více časopisů.


Autoři jsou povinni se při práci řídit základními mezinárodními etickými standardy, zejména Publishing Ethics Resource Kit /PERK/ společnosti Elsevier a Code of Conduct organizace COPE a to s cílem:

- publikovat příspěvky v duchu kritického bádání s cílem rozšíření stávajícího vědeckého poznání,

- zveřejňovat pravdivá a autentická data a výsledky výzkumů zpracované na co nejvyšší profesní úrovni,

- dodržovat zásady vědecké publikační činnosti včetně explicitního odkazování na relevantní publikovanou literaturu a archivní i jiné prameny, dodržování správných citačních úzů a norem stanovených redakcí,

- vyhnout se plagiátorství, autoplagiátorství, recyklaci textů a dalším nežádoucím postupům


Všichni autoři musí mít podstatný podíl na výzkumu. Pokud se vyskytnou autoři, kteří přispěli k výzkumu podstatnou měrou, ale nejsou explicitně uvedeni, nebo na druhé straně autoři, kteří jsou uvedeni, ale ve skutečnosti nebyli do výzkumu zapojeni, je to považováno za přestupek vůči publikační etice a praxi.


Od autorů se vyžaduje dodržování etického přístupu vůči výzkumným subjektům zahrnující mj. snahu o získání souhlasu subjektů výzkumu s publikováním, zohlednění okolností, které by mohly při publikování vést k negativním důsledkům pro subjekty výzkumu, a tyto důsledky snižovat například jejich anonymizací. Doporučuje se zdůraznit podíl subjektů výzkumu na celkovém publikovaném výsledku, v případě jejich souhlasu s uvedením jejich jmen.

V textu předložených příspěvků uvádí autor svou domovskou instituci, za vhodné se považuje jasně uvést vztahy a závazky k zadavateli výzkumu včetně údajů o něm, jména všech spolupracovníků, studentů a dobrovolníků v pořadí dle jejich podílu na publikovaném výsledku a s jasným uvedením jejich úlohy při výzkumu, v případě identického podílu pak v abecedním pořadí. Autoři by měli zaručit, že získali povolení používat materiály, na které se vztahují autorská práva.


Texty deklarované jako studie podléhají povinnosti recenzního řízení, v jehož rámci jsou příspěvky anonymně posuzovány dvěma oponenty. Výběr recenzenta (domácího nebo zahraničního) vychází z tematického zaměření posuzovaného textu a specializace recenzenta. Z recenzního řízení jsou vyloučeni odborníci z pracoviště autora a veškeré další osoby, které by mohly být v jakémkoliv konfliktu zájmů ve vztahu k recenzovanému textu a jeho autorovi. Recenzování studií je důvěrné, redaktor je vázán povinností chránit anonymitu recenzentů i autorů po čas průběhu recenzního řízení. Všechny recenze posudky musí být objektivní, osobní kritika autorů je nevhodná. Na základě vyjádření oponentů je rukopis přijat k publikování, vrácen autorovi k přepracování či zcela odmítnut. V případě rozdílných stanovisek obou oponentů, je zadán třetí posudek. Pokud i nadále přetrvávají pochyby, je rozhodnutí o publikování textu v kompetenci Redakční rady časopisu Historická demografie.


Akceptování výhrad recenzentů a formálních standardů vyžadovaných redakcí je podmínkou publikování jakéhokoliv textu. Příspěvky, které nesplňují formální náležitosti a jsou v rozporu s etickými pravidly, mohou být redakcí odmítnuty i bez recenzního řízení.


Redakce Historické demografie je připravena sledovat a zajišťovat všechny náležitosti publikační etiky a operativně komunikovat s autory / recenzenty / čtenáři v případech možných omylů v publikovaných textech či podezření z porušení publikační etiky a praxe (stížností ohledně autorství, plagiátorství, falšování dat, porušení výzkumných standardů, zfalšování výsledků výzkumu atd.). V případě nezbytnosti je redakce připravena publikovat opravy, vysvětlení, oznámení o stažení textů a omluvy.


Redaktoři, redakce a vydavatel jsou vázáni povinností realizovat takové kroky, aby byla trvale zaručena odborná kvalita publikovaných textů. Případné problémy projednává na svém jednání redakční rada Historické demografie.

Z publikací Etnologického ústavu