Vyhledávání


Pokyny pro autory      
 
Redakce přijímá rukopisy výhradně v elektronické podobě. V průvodním dopise uveďte úplnou kontaktní adresu, včetně e-mailu.
 

Téma příspěvku:

Redakce přijímá příspěvky z oboru historické demografie, historické sociologie, paleodemografie, archivnictví (pokud se týkají pramenů využitelných pro demografický výzkum), rovněž i historické geografie případně historické statistiky (pokud se váží k historii obyvatelstva nebo historii demografie) a z historické antropologie (pokud se týkají otázek přirozené měny, rodiny a migrací). Přijímá rovněž recense na publikace s výše uvedenou tematikou.

 

Rozsah příspěvku:

Textová část příspěvku by neměla přesáhnout 50 normostran (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer).

Je třeba, aby zaslaná studie obsahovala abstrakt do 5 řádků, souhrn (resumé) zhruba 20 řádků, měla řádný poznámkový aparát. Rukopis je třeba zaslat (v elektronické podobě) v textovém editoru Word ve formátu *.doc nebo *.rtf, zdrojová data pro tabulky a grafy v programu Excel v černobílém provedení, obrázky a mapy ve formátu *.jpg nebo *.tiff v minimálním rozlišení 300 dpi. Tabulky, grafy a obrázky je vhodné zařadit do textu (nebo v textu vyznačit, kam mají být zařazeny), jednotlivé strany musí být očíslovány.

Recenzní řízení:


recenzní řízení je oboustranně anonymní. Každý zaslaný rukopis posuzují dva nezávislí oponenti, jejichž posudky jsou spolu s rukopisem následně předloženy redakční radě časopisu. Rozhodnutí o publikování rukopisu je autorovi sděleno do 14 dnů po zasedání redakční rady. Redakce provádí jazykovou úpravu textu.

 

Zásady pro optimální podobu textu a citací:

A Texty

při psaní v textovém editoru PC Word je třeba dodržovat tyto zásady:

1. V nastavení odstavce používejte pouze zarovnání VLEVO (na levou zarážku) bez odsazení první řádky.

2. Vyznačování v textu (kurzívou, tučně) a používání exponentů a indexů bude zachováno.

3. Nepoužívejte různé druhy podtisků a barev pro úpravu textů, titulků a tabulek a grafů, nepoužívejte ani podtrhávání v textu.


Text bude v konečné úpravě zalomen v jiné velikosti a typu písma, na jinou šířku sloupce než ta, která je nastavena v textovém editoru, proto jakákoli grafická úprava v textu je zbytečná.

 

B Grafy, obrazové soubory

1. Pro zpracování grafů je kromě požadovaného typu (sloupcový, spojnicový, bodový apod.) nutné připojit zdrojová data v programu Excel, grafy přizpůsobte černobílé formě tisku.

2. Všechny obrazové soubory, např. mapy, fotografie, ukládejte mimo textový soubor samostatně ve formátu *.ipg nebo *.tiff s odkazem v textu (graf 1, mapa 1).

 

C. Pravidla citací

Příklady základních druhů citací:

Monografie:

Eduard MAUR, Základy historické demografie. Praha 1978. (U publikace s více než třemi autory se uvádí jen příjmení prvního autora, za ním následuje zkratka aj., u zahraničních et al.)

Josef JIREČEK (ed.) Práva městská Království českého a Markrabství moravského od Pavla Kristiána z Koldína. Praha 1876.

Články v časopisech:

Pavla HORSKÁ, K historickému modelu středoevropské rodiny. Demografie 31, 1989, s. 137-143.

Články ve sbornících:

Sabina DUŠKOVÁ, Demografický vývoj Ústí nad Labem v 19. století. In Ústecký sborník historický 24, 2000, s. 109-162.

Přednášky z konferencí:

Eduard MAUR, Problémy studia migrací v českých zemích v raném novověku. Příspěvek přednesený na konferenci Dějiny migrací v českých zemích v raném novověku. Praha 14. 10. 2005.

Z publikací Etnologického ústavu