Vyhledávání


Probíhají a ukončené projekty brněnského pracoviště

Vizuální kultura v kontextu eucharistické devoce v Českých zemích pozdního středověku (GAČR 13-32696S, 2013–2015)

Řešitel: Aleš Mudra

Spolupracovnice: Věra Frolcová

Projekt se zabývá souborným zpracováním eucharistické úcty pozdního středověku a specifickou rolí výtvarného umění v procesu jejího rozvoje v Českých zemích. Sleduje vybrané otázky kontinuity a diskontinuity z kulturně historických a etnologických hledisek.


Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí (OP vzdělání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0038, 2011 –2014).

Brněnské pracoviště EÚ AV ČR, v.v.i., je partnerem Ústavu evropské etnologie MU v projektu, který se soustředí na tematické rozšíření a finanční zabezpečení terénního výzkumu studentů etnologie a pořádání praktických seminářů. (http://www.phil.muni.cz/wcev).

Řešitelé K. Altman, J. Nosková, J. Pospíšilová, M. Toncrová, Š. Toncrová, L. Uhlíková.


Vydání knihy „Měla jsem moc krásné dětství.“ Vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20. až 40. letech 20. století (Česko-německý fond budoucnosti, č. 5 13 3273, 2013)

Řešitel: Jana Nosková

Cílem projektu byla příprava a vydání knihy vycházející z jedinečné sbírky rozhovorů s německými obyvateli Brna, která vznikala v Etnologickém ústavu AV ČR, v.v.i., od konce roku 2009 a která se tematicky zaměřovala na výzkum každodenního života v multikulturním a multietnickém městě od 20. let 20. století do roku 1945/1946. Kniha zahrnuje 13 editovaných rozhovorů, úvodní studii, glosář, uličník a rejstříky, vyšla dvojjazyčně.

 

„Topografie“ dětí a mládeže v meziválečné době a v období 2. světové války. Způsoby vnímání a osvojování si prostoru v biografických pramenech (Program podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR – dlouhodobý pobyt na zahraničním pracovišti, M300581271, 2012–2013).

Řešitel: Jana Nosková

Projekt si kladl za cíl zkoumat problematiku dětství a mládí v časovém období 20.–40. let 20. století ve Vídni. Danou oblast propojil s problematikou výzkumu vnímání a osvojování si městského prostoru v biografických pramenech. Projekt zahrnul základní výzkum ve sbírkách Institut für Geschichte der Universität Wien – Sammlung Fauennachlässe a Institut für Wirtschafts- u. Sozialgeschichte der Univeristät Wien – Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen.

 

Das Schicksal der tschechischen und deutschen Minderheiten im serbischen und rumänischen Banat. Lebensgeschichten der heutigen Einwohner in Videodokumenten (2011).

Řešitel: Michal Pavlásek

Výzkumná zpráva: http://www.schroubek-fonds.volkskunde.uni-muenchen.de/projekte/abgeschlossene/pavlasek/index.html

 

Tschechisch-deutsche Koexistenz im banatischen Dorf Veliko Srediště. Beispiel für ein tolerantes Zusammenleben oder für einen Konflikt? (2010)

Řešitel: Michal Pavlásek

Výzkumná zpráva:http://www.schroubek-fonds.volkskunde.uni-muenchen.de/projekte/abgeschlossene/pavlasek1/index.html

 

Materiály o českých zemích ve sbírkách Johannes-Künzig-Institutu ve Freiburkuvýzkum se zaměřením na materiály týkající se německého obyvatelstva z Brna a jeho okolí a na tzv. ego-dokumenty, doplněný výzkumem u narátorů (biografická interview) (Program podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR – dlouhodobý pobyt na zahraničním pracovišti, M300580971, 2009)

Řešitel: Jana Nosková

Cílem projektu byl základní výzkum ve sbírkách Johannes-Künzig-Institutu ve Freiburgu i. Br. se zaměřením na materiály týkající se německého obyvatelstva z Brna a jeho okolí a na tzv. ego-dokumenty, doplněný výzkumem u narátorů (biografická interview). Projekt sloužil k rozšíření pramenné základny pro další urbánně etnologické výzkumy vztahující se k městu Brnu v období před 2. světovou válkou.

 

Soziale und räumliche Konsequenzen des demographischen Wandels für ostmitteleuropäische Großstädte. Potentiale und Grenzen eines Erfahrungstransfers aus Westeuropa und Ostdeutschland, 2006–2009.

V projektu byly sledovány sociální a prostorové důsledky demografických změn ve městech východostřední Evropy.

(http://www.condense-project.org/de_home.html)

 

Členové řešitelského týmu za ČR J. Pospíšilová, J. Grohmannová-Mair, Z. Uherek.


„Sacrum et profanum“ v kultuře tradičních svátků (GAČR 404/05/0182, 2005–2007).

Řešitel: Věra Frolcová

Spoluřešitel: Eva Večerková

Předmětem projektu je etnologické studium současných a historických pramenů lidové obřadní kultury v rámci liturgického roku z území Čech, Moravy a Slezska. Řešení přispěje k poznání vztahů posvátného a světského, jak se vyvíjejí v symbióze křesťanských konfesí a obyčejů kalendářního cyklu. Prameny z archívních a terénních výzkumů vytvoří východisko pro historické a kulturně-geografické srovnávací studium ve středoevropském kontextu.

 

Konstitutivní vliv tradice na formování vztahů mužů a žen v předmanželských kontaktech a svatebním obřadu (z hlediska gender). (GA AV ČR IAA 900580501, 2005-2007).

Řešitel: Alexandra Navrátilová

Cílem projektu bylo postihnout působení kulturních vzorů lidové tradice na formy milostných vztahů mezi pohlavími v kulturně-historickém a etnologickém kontextu. 

 

Kolektivní paměť města Brna. Její proměny a vývoj ve 20. století (GA AV ČR KJB900580503, 2005–2007)

Řešitel: Jana Nosková

Spoluřešitelé: Jana Kubíčková (MU Brno), Jana Číhalíková (Statutární město Brno, Archiv města Brna)

Cílem projektu bylo zachycení proměn kolektivní paměti města Brna a jeho obyvatel ve 20. století. Projekt se zaměřil jak na události „velké“ historie, stopy, které zanechala v prostoru města a v lidské paměti, tak na „malou“ historii a každodennost, jevy, které formují lokální identitu.

 

Etnokulturní tradice v současné společnosti. Sondy do problému využívání a funkcí hudebního folkloru (GA AV ČR IAA9058401, 2004-2007).

Řešitel: Marta Toncrová

Spoluřešitel: Martina Pavlicová

Spolupracovníci: Lucie Uhlíková

Projekt byl zaměřen na výzkum funkce etnokulturních tradic, zejména hudebně tanečních aktivit, v obecném společenském vývoji i v kultuře lokálních společenství. Sledoval studium historických a společenských souvislostí folkloru v průniku s novodobou transmisí ve vybraných lokalitách.


Das multikulturelle Brünn an der Schwelle zum EU-Beitritt (Österreichisches Ost-und Südosteuropa-Institut) 2002–2003.

Řešitelé: J. Pospíšilová, G. Fischer

Forschungszentrum für historische Minderheiten (http://www.fzhm.at/de/). Partnerem projektu je J. Pospíšilová.


Podíl národopisu na rozvoji české národní společnosti na Moravě (1800 - 1918), (GA AV ČR, A8058101, 2001 – 2003).

Řešitel: Karel Altman

Projekt představoval příspěvek k osvětlení etnické, sociální a politické identity českých obyvatel Moravy od počátku 19. století do roku 1918. Jeho cílem bylo postižení úlohy národopisného hnutí na Moravě pro rozvíjející se českou společnost a srovnání s vývojem v Čechách. Výstupem projektu byla výběrová bibliografie Podíl národopisu na rozvoji české národní společnosti (1800-1918), Brno 2005, a posléze příručka Úvod do studia dějin národopisu na Moravě, Brno 2013.


Janáčkovy záznamy lidových písní, hudby a tanců (GA AV ČR B0058001, 2000-2001)

Řešitel: Lucie Uhlíková

Projekt zaměřený na zpracování folklorního materiálu z Moravy, Slezska a Slovenska, který zaznamenal Leoš Janáček. Příprava kritického vydání.


Horňácké písně (Ze zápisů Martina Zemana) (GAČR 404/00/0704, 2000)

Řešitel: Lucie Uhlíková

Spolupracovník: Marta Toncrová

Cílem projektu byla edice dosud nepublikovaných písní sběratele Martina Zemana z oblasti Horňácka.


Lidové písně z moravského Horňácka (GA ČR 404/99/0035).

Řešitel: Marta Toncrová

Cílem projektu bylo zveřejnění dosud nepublikovaných zápisů z moravské části Horácka formou písňové edice.


Reflexe Cikána a Žida v lidových písních českých zemí – příspěvek ke studiu etnických stereotypů ve střední Evropě (GA AV ČR A0058701, 1998–2001) (spolupracovník)

Řešitel: Marta Toncrová

Spolupracovník: Lucie Uhlíková

Projekt byl zaměřen na stanovení charakteristických znaků obrazu romské a židovské minority v lidových písních z českých zemí a na jejich konfrontaci se slovenským materiálem.


Počítačové zpracování osobního fondu a knihovny prof. Oldřicha Sirovátky, DrSc. (GA AV ČR B0058901, 1998–1999).

Řešitel: Andrea Zobačová

V rámci projektu byl zpracován osobní fond folkloristy O. Sirovátky, sestaven inventární seznam a dodatky k již vydané bibliografii. Katalog knihovny je přístupný na internetu.


Jarní obřadní cyklus v tradici českého lidu (GA AV ČR A0058702, 1997–2001)

Řešitel: Věra Frolcová

Projekt je pokusem o souhrnné zpracování pramenů jarního obřadního cyklu a jeho dominanty, Velikonoc, v české lidové kultuře. Zvláštní pozornost věnuje vztahům obřadu a folkloru, jak se dochovaly v současném českém terénu.


Kultura dnešních dětí a mládeže se zvláštním zřetelem k folklorním projevům (GA AV ČR, reg. č. A 0058604, 1996-1998)/Culture of today´s youth.

Řešitel: J. Pospíšilová

Spolupracovníci: K. Altman, V. Frolcová, J. Kosíková, A. Navrátilová, M. Toncrová.

Projekt zaměřený na volný čas a kulturu současných školáků a mládeže postihl jevy, které jsou založeny na přímé, personální komunikaci a patří do sféry folklóru a spontánní zábavy. Děti a mládež představují skupinu, v níž dosud žije folklór a v níž vznikají nové folklórní jevy nebo se aktualizují staré, tradiční. Projekt vyústil v publikaci Rajče na útěku (Brno 2003) .

 

Obřady a obyčeje při narození a smrti (GA AV ČR A0058603, 1996-1998).

Řešitelka: Alexandra Navrátilová

Projekt se zaměřil na analýzu a genezi jednotlivých složek obřadů a obyčejů spjatých s narozením a úmrtím jako existenciálně mezních okamžiků životního cyklu člověka.


Národopisný výzkum české menšiny ve Vídni. (GA AV ČR, reg. č. A 958404, 1994–1995) / Ethnographical research on the Czech minority in Vienna.

Řešitel: J. Pospíšilová

Spolupracovníci: J. Kosíková, M. Toncrová.

Projekt byl prostřednictvím metody interview a oral history zaměřený na kulturu všedního dne a kolektivní paměť příslušníků české menšiny, na postižení symbolů národní identity; byla pořizována audio a videodokumnetace.


Etnická a kulturní identita českého města (GA AV ČR 95 802, 1991–1993)/ Ethnic and cultural identity of a Czech town.

Řešitel: Mirjam Moravcová

Spoluřešitel: Oldřich Sirovátka/Jana Pospíšilová

Spolupracovníci: B. Soukupová, M. Turková, Z. Uherek, K. Altman, H. Bočková, J. Kosíková, A. Navrátilová.

Cílem projektu byla analýza etnokulturních procesů ve velkoměstě druhé poloviny 19. a 20. století s důrazem na epochu 1860–1939. Směřovala k rozboru obecných a zvláštních rysů v každodenním životě obyvatel velkoměsta, k postižení identity české velkoměstské společnosti a významu lidové kultury v emancipaci této společnosti.


Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. – pracovištěBrno je partnerem projektu Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí (CZ.1.07/2.4.00/17.0038) podpořeného z prostředků ESF OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

logo_Brno.jpg

Z publikací Etnologického ústavu