Vyhledávání


Pracoviště se věnuje bádání v oblasti lidové kultury duchovní a sociální, teritoriálně se soustřeďuje na území Moravy a Slezska a přilehlé kontaktové oblasti. Badatelské projekty jsou zaměřeny na současnou kulturu každodenního života na venkově a ve městě, na interetnické vztahy, na etnické menšiny a na české etnikum v zahraničí. Současné folkloristické výzkumy probíhají paralelně se zpracováním a publikováním archivních fondů. Jednotliví pracovníci jsou orientováni na hudební, slovesný a dětský folklor, obřady, obyčejové tradice, spolkový život a dějiny oboru.

Studijní materiál tvoří záznamy z terénních výzkumů a archivní dokumenty. Sbírkové fondy pracoviště obsahují rukopisné a zvukové záznamy, dotazníky, filmy a fotografie. Od roku 1990 je pořizována rovněž systematická videodokumentace.

K nejrozsáhlejším fondům patří přes 73 tisíc rukopisných zápisů lidových písní z období posledních 150 let. Představují nejcennější pramenný písňový fond na našem území. Přínosem pro dějiny oboru jsou osobní fondy V. Úlehly, K. Vetterla a O. Sirovátky. Fotodokumentace obsahuje 20 000 ks negativů a 10 000 fotografií. Nejpočetněji zastoupenými tematickými okruhy jsou zpěv, hudba, tanec, obřadní a oděvní kultura, zaměstnání a stavitelství. Jejím základem je sbírka Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku, (1905) na jejímž vzniku se podílel L. Janáček. Součástí pracoviště je oborová knihovna se zaměřením na moravskoslezský region, zahrnující kompletní knihovnu ze Sirovátkovy pozůstalosti.
V rámci brněnského ústavu vychází řada samostatných publikací a kritických edicí.

 

K dispozici je elektronická databáze místní rejstřík / seznam lokalit sběru písní, která mapuje náš fond rukopisných zápisů; lze tak v něm hledat záznamy dle příslušející lokality. Klikněte zde pro vstup do rejstříku
 
Katalog korespondence vztahující se k činnosti Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku, Státního ústavu pro lidovou píseň a dalších následnických institucí předcházejících vzniku brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR.
http://osw-web.avcr.cz/eu/

 

Z publikací Etnologického ústavu