Vyhledávání


Grantový projekt GA ČR 404/09/1329.
2009-2011
Tradiční řemeslná výroba a zemědělské práce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - vědecká kritická edice CD-Rom
 
Navrhovatel:PhDr. Barbora Gergelová
Spolupracovník: PhDr.Jaroslav Otčenášek, PhD.
SW zpracování a digitalizace ve spolupráci s firmou AiP Beroun, s.r.o
 
Cílem předkládaného projektu je připravit vědecky zpracovanou kritickou edici fotodokumentů mapujících stav tradiční řemeslné výroby ve 40. až 60. letech 20. století na území Čech, Moravy a Slezska uloženou na CD -Romu. Výchozími podklady pro zpracování projektu budou dokumentační a fotografické fondy uložené v Etnologickém ústavu AV ČR. Kromě fotografií bude CD-R obsahovat také kresby, technické nákresy a doprovodné písemné materiály. K těmto pramenům budou zpracovány odborné popisy jednotlivých fotografií s lokalizací, časovým zařazením a odkazem na mapu a heslář krajových nebo profesních výrazů. Celý soubor pak bude doplněn doprovodnou vědeckou studií o tradiční řemeslné a zemědělské výrobě se seznamem doporučené literatury. Edici bude doplňovat mapa s vyznačením lokalit, kde se nacházejí v současnosti chráněné řemeslné dílny a další tradiční výrobci.Konečným výsledkem grantového projektu bude digitalizace celé edice a její vydání na CD-Romu Zpřístupnění dosud neznámých pramenů ke studiu lidové materiální kultury umožní odborníkům účinnější aplikaci komparativních metod a také širší veřejnost tak bude mít možnost se seznámit s autentickými materiály dokumentujícími mizející formy lidové tradice.

Z publikací Etnologického ústavu