Vyhledávání


Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

Agroforestry - potential for regional development and sustainable rural landscape

 

Technická agentura ČR, projekt č. TL01000298, 2018-2020

Zapojené instituce: Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Mendelova univerzita v Brně, Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Asociace soukromého zemědělství České republiky, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Aplikační garanti: Středočeský kraj a Jihomoravský kraj
Řešitelka za EU: Jana Krčmářová

Cílem projektu je posoudit přínosy, možnosti a bariéry uplatnění agrolesnických systémů (ALS) na území ČR s primárním zaměřením na socioekonomický, legislativní a environmentální kontext. Jedná se o hodnocení výsadby dřevin na orné půdě v oblastech postihovaných půdní erozí a suchem a dále chov zvířat v kombinací se stromovou složkou. Na základě podrobné literární rešerše, terénních socio-etnologických šetření a produkčně-ekonomických dat shromážděných od zemědělců budou komplexně hodnoceny přínosy ALS na zemědělské půdě. Analyzovány budou dále legislativní bariéry, příležitosti a podpory pěstování stromů na zemědělské půdě. Konečným výstupem projektu budou jak výsledky v podobě vědeckých publikací tak zejména podklady (metodiky) pro uplatnění a zavádění agrolesnických systému v ČR.

The aim of the project is to evaluate the benefits and constraints of using agroforestry systems (AFS) in Czechia with a focus on the socio-economic, legal and environmental context. The project will evaluate planting of trees on arable land in areas affected by soil erosion and drought, and animal husbandry combined with tree components. Based on detailed literary review, socio-ethnological surveys, production and economic data gathered from farmers, the AFS benefits on the agricultural land will be fully evaluated. Furthermore, legislative constraints and opportunities for tree growing on agricultural land will be analyzed. The final outputs will be the scientific publications and, in particular, the documents (methodologies) for the application and implementation of the agroforestry system in Czechia.

 

Konference: Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny (7. 12. 2018)

Pozvanka_agrolesnictvi.jpg

Z publikací Etnologického ústavu