Vyhledávání


Kramářské písně v brněnských historických fondech
NAKI II, identifikační kód projektu DG18P02OVV021, 2018–2022
Cílem mezioborově koncipovaného projektu je vytvoření výsledků přispívajících k uchování, odborné evidenci, prezentaci a zpřístupnění kramářských písní. Projekt se zaměřuje na fondy, jimiž disponují Moravská zemská knihovna v Brně, brněnské pracoviště Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., a Etnografický ústav Moravského zemského muzea. Jde o cca 17 000 kramářských písní z období 17.–19. století. Záměrem je interdisciplinární přístup k základnímu a aplikovanému výzkumu kramářských písní; podílejí se obory filologie, knihověda, muzeologie, etnologie, hymnologie a etnomuzikologie. Zapojení badatelů různých specializací umožňuje prezentovat kramářské písně komplexně, s důrazem na jejich textovou, kontextovou, jazykovou, hudební a také vizuální stránku.
Výsledky a prostředky k naplnění uvedených cílů:
a) Vytvoření metodiky tvorby bibliografických záznamů kramářských písní, využitelné dalšími institucemi spravujícími památky podobného typu,
b) dvě výstavy, které veřejnosti prezentují kramářské písně z fondů brněnských institucí jako specifický typ památek kulturního dědictví,
c) specializovaná mapa zobrazující regionálně-geografický původ sbírek,
d) konference a workshop s mezinárodní účastí,
e) odborné monografie interdisciplinárního charakteru,
f) katalog tisků a antologie notovaných pramenů kramářských písní brněnského fondu Etnologického ústavu AV.

Účastníci projektu:
(Typ D) Společný projekt uchazeče Masarykova univerzita Brno a spoluuchazečů: Moravská zemská knihovna, Moravské zemské muzeum, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Za Etnologický ústav AV se na projektu podílejí Věra Frolcová, Markéta Holubová a Tomáš Slavický.

Z publikací Etnologického ústavu