Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

PhDr. Věra FROLCOVÁ, CSc. (* 1956)

tel.: (+420) 532 290 272
e-mail: vera.frolcova@iach.cz


Vzdělání / Education

 • CSc. – 1991 – Ústav pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd / Institute of Ethnography and Folklor Studies, Czechoslovak Academy of Sciences
 • disertační práce / PhD thesis Hudba a zpěv v kultuře poutní vesnice
 • PhDr. – 1981 – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [dnes Masarykova univerzita], Brno (etnologie) / Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University [nowadays Masaryk University], Brno (ethnology)
 • diplomová práce / thesis Hudební kultura a vkus na současné vesnici

Oblasti zájmu / Research interests

 • historická etnologie, etnomuzikologie a mezioborová hymnologie, slavistika / historical ethnology, ethnomusicology and interdisciplinary hymnology, studies of slavonic folklore

Studijní zahraniční pobyty, stipendia / Scholarships

 • 2013 – Deutsches Volksliedarchiv, Freiburg im Breisgau
 • 1986 – Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий“, Veliko Tărnovo

Grantové projekty / Research grants

 • Kramářské písně v brněnských historických fondech / Broadside Ballads in the Historical Collections in Brno (NAKI, DG18P02OVV021, 2018–2022) – spoluřešitelka / project coordinator
 • Vizuální kultura v kontextu eucharistické devoce v Českých zemích pozdního středověku / Visual Culture in the context of Eucharistic devotion in the late medieval Czech lands (GA ČR 13-32696S, 2013–2015) – členka týmu / member of the project team
 • „Sacrum et profanum“ v kultuře tradičních svátků / „Sacrum et profanum“ in the Culture of Traditional Feasts (GA ČR 404/05/0182, 2005–2007) – hlavní řešitel / project leader
 • Jarní obřadní cyklus v tradici českého lidu / The Spring Ritual Cycle in the Tradition of Czech Folk (GA AV ČR A0058702, 1997–2001) – řešitel / project leader

Členství v odborných společnostech / Membership

 • Česká národopisná společnost / Czech Ethnological Society

Ocenění / Awards

 • 2011 – Cena nakladatelství Vyšehrad Praha za nejlepší původní dílo roku 2010, knihu Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury (spoluautorka Eva Večerková)
 • 2002 – Cena nakladatelství Vyšehrad Praha za knihu Velikonoce v české lidové kultuře jako nejlepší původní dílo roku 2001
 • 2001 – Cena České národopisné společnosti za knihu Velikonoce v české lidové kultuře


Publikace v databázi ASEP


VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE / SELECTED BIBLIOGRAPHY

Monografie / Monographs

 • VEČERKOVÁ, Eva – FROLCOVÁ, Věra: Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury. Praha: Vyšehrad, 2010.
 • FROLCOVÁ, Věra: Velikonoce v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2001.

Editorství / Edited volumes

 • FROLCOVÁ, Věra (ed.): František Sušil (1804–1868). Odkaz a inspirace. Rousínov: Město Rousínov; Etnologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Brno, 2004.
 • DOROVSKÝ, Ivan – FROLCOVÁ, Věra – NEKUDA, Vladimír (eds.): Vědecký odkaz Václava Frolce (1934–1992). Brno: Muzejní a vlastivědná společnost; Národopisná společnost při AV ČR v Praze; Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 1995.

Bibliografie / Bibliographies

 • FROLCOVÁ, Věra: Václav Frolec (1934–1922). (= Bibliografická příloha Národopisné revue č. 6.) Strážnice: Ústav lidové kultury, 1994.

Kapitoly v monografiích / Chapters in monographs

 • FROLCOVÁ, Věra: Geneze eucharistických procesí ve světle recentních etnografických dokladů. In: Mudra, Aleš (ed.): V oplatce jsi všecek tajně. Eucharistie v náboženské a vizuální kultuře Českých zemí do roku 1620. Praha: Národní památkový ústav 2017, s. 67–89
 • FROLCOVÁ, Věra: Podíl etnografie na interdisciplinárním výzkumu socialistické jihomoravské vesnice a perspektivy současné historické etnologie. In: Woitsch, Jiří, Jůnová Macková, Adéla a kolektiv: Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2016, s. 158–172
 • FROLCOVÁ, Věra: Rozmluvy Panny Marie v českých legendických písních. In: Holubová, Markéta a kolektiv: Obrazy ženy v kramářské produkci. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2008, s. 189–203.
 • FROLCOVÁ, Věra: O pospolitosti folklorního souboru a mezigeneračních vztazích. In: Schauerová, Alena a kolektiv: Ke kořenům domova. Tradice lidové kultury – rodina – škola – folklorní soubor. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1999, s. 31–55.
 • FROLCOVÁ, Věra: Místní a regionální tradice lidové kultury v životě dětí jako perspektivní hodnoty domova. In: Schauerová, Alena a kolektiv: Kde jsme doma. Mentální reprezentace domova jako výraz kulturního vědomí dětí. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997, s. 69–101.
 • FROLCOVÁ, Věra: Hudební kultura a divadlo. Tanec. In: Frolec, Václav a kolektiv: Žarošice. Minulost a přítomnost vesnice v oblasti Ždánického lesa. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1986, s. 234–273.

Studie a články / Studies and articles

 • FROLCOVÁ, Věra: Transformace stoletého německého archivu lidových písní a posun koncepce bádání. Ethnologia Europae Centralis 12 (2015), s. 153–159.
 • FROLCOVÁ, Věra: Vánoční ukolébavka v rukopisném kancionálu kuželovského rektora a v lidových hrách. K perspektivám regionálních studií. Folia ethnographica, 49 (2015), č. 1, s. 7–22.
 • FROLCOVÁ, Věra: Píseň k patronům Moravy „Slávo markrabství“ v rukopisu z roku 1906. Ke studiu české cyrilometodějské tradice v lidovém duchovním zpěvu a ke vztahu kontrafakt mezi ústní tradicí a písemnictvím. Český lid 101 (2014), s. 129–148.
 • FROLCOVÁ, Věra: Etnomuzikologie, slavistika a mezioborová hymnologie. K možnostem integrovaného bádání o lidové písni z české a středoevropské perspektivy. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), s. 149–160.
 • FROLCOVÁ, Věra: Koleda jako folklorní žánr křesťanského Západu a Východu: k biblickým a apokryfním námětům v západoslovanském folkloru. Slavia. Časopis pro slovanskou filologii 82 (2013), s. 112–124.
 • FROLCOVÁ, Věra: Legenda o putování Panny Marie, zázračném uzdravení dítěte a kajícím kováři v obřadním zpěvu 19.–21. století jako fenomén středoevropského kulturního společenství. Národopisná revue 22 (2012), s. 163–175.
 • FROLCOVÁ, Věra: Příspěvky ke studiu česko-slovensko-polských vztahů v koledách a možnosti tektonické komparační metody. In: Radenković, Ljubinko (ed.): Zajedničko u slovenskom folkloru. Beograd: Balkanološki institut SANU, 2012, s. 129–142.
 • FROLCOVÁ, Věra: Výzkum lidové duchovní písně v 21. století a metodické inspirace Václava Frolce. Národopisný věstník 71 (2012), č. 2, s. 5–16.
 • FROLCOVÁ, Věra – VEČERKOVÁ, Eva: Das Sacrum in der Kultur der traditionellen Feste zu Anfang des 21. Jahrhunderts. Ethnologia Slovaca et Slavica 33 (2010), s. 17–33.
 • FROLCOVÁ, Věra: Dědictví Brideliových „Jesliček“ v koledách na Moravě a ve Slezsku. Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619–1680). Eds. Marie Škarpová, Pavel Kosek, Tomáš Slavický a Petra Bělohlávková. Antiqua Cuthna 4 (2010), s. 220–238.
 • FROLCOVÁ, Věra: Motiv ochrany domova v modlitbách a písních podle ústní tradice 19. a 20. století. Folia ethnographica 44 (2010), s. 69–83.
 • FROLCOVÁ, Věra: Zpěv a slovo posvátné – ke studiu obřadní komunikace na počátku 21. století. Slovenský národopis 57 (2009), s. 195–206.
 • FROLCOVÁ, Věra – VEČERKOVÁ, Eva: Adventní kult Panny Marie v současné lidové tradici: prameny z Moravy. Slovenský národopis 56 (2008), s. 418–431.
 • VEČERKOVÁ, Eva – FROLCOVÁ, Věra: Adventní lidová pobožnost v Malhoticích na Hranicku. Vlastivědný věstník moravský 59 (2007), s. 377–383.
 • FROLCOVÁ, Věra: „Proč, Maria, tak vzdycháte?“ O životě jedné vánoční legendy v 21. století. Český lid 94 (2007), s. 49–361.
 • FROLCOVÁ, Věra: Beránek; Bílá sobota; Boží hod velikonoční; čistota; déšť; horenské právo; hrkání; Květná neděle; Kýchavná neděle; láska; Liščí neděle; obřadní bití; obřadní umývání; pascha; paškál; pomlázka; pondělí velikonoční; Pražná neděle; Provodní neděle; Sazometná středa; stárkovská organizace; Svatý týden; vejce; Velikonoce; Velký pátek; vinobraní; zarážení hory; Zelený čtvrtek; Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. In: Brouček, Stanislav – Jeřábek, Richard (eds.): Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, díly I a II. Praha: Mladá fronta, 2007.
 • FROLCOVÁ, Věra: Menhartická koleda. Vlastivědný věstník moravský 58 (2006), s. 364–370.
 • FROLCOVÁ, Věra – VEČERKOVÁ, Eva: Živá tradice svatodušních obchůzek na Moravě. Český lid 93 (2006), s. 269–286.
 • FROLCOVÁ, Věra: Folklor a obřad v kalendářním cyklu. In: Tyllner, Lubomír – Uherek, Zdeněk (eds.): Kultura – společnost – tradice I. Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2005, s. 75–114.
 • FROLCOVÁ, Věra: „Stojí tyčka prostřed v dvoře“. K Sušilovu objevu milostných koled. In: Frolcová, Věra (ed.): František Sušil (1804–1868). Odkaz a inspirace. Rousínov: Město Rousínov; Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2004, s. 101–122.
 • FROLCOVÁ, Věra: … jak slaví a neslaví Velikonoce. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami. Brno: Doplněk a Etnologický ústav AV ČR, 2003, s. 133–184.
 • FROLCOVÁ, Věra: Růže – Panna Maria v obřadních písních. In: Tarcalová, Ludmila (ed.): Zeleň v lidových obyčejích. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2003, s. 155–164.
 • VEČERKOVÁ, Eva – FROLCOVÁ, Věra: Velikonoční jízda v Lukavci u Fulneku. Vlastivědný věstník moravský 55 (2003), s. 54–61.
 • FROLCOVÁ, Věra – MIKYSKOVÁ, Markéta: Jidáš v povědomí a velikonoční tradici dětí. Prameny z Moravy 1997–1999. Český lid 87 (2000), s. 135–154.
 • FROLCOVÁ, Věra: Smrtná neděle v okolí Vyškova. Poznámky ke studiu jarních koled. In: Mikysková, Markéta (ed.): Lidové obyčeje na Hané a jejich slovní, hudební a taneční projevy. Vyškov: Muzeum Vyškovska, 1999, s. 35–58.
 • FROLCOVÁ, Věra: Voda v české velikonoční tradici. In: Tarcalová, Ludmila (ed.): Kult a živly. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1999, s. 137–149.
 • FROLCOVÁ, Věra: Z myšlenek Václava Frolce o perspektivách oboru. In: Dorovský, Ivan – Frolcová, Věra – Nekuda, Vladimír (eds.): Vědecký odkaz Václava Frolce (1934–1992). Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1995, s. 61–66.
 • FROLCOVÁ, Věra: K přínosu Karla Vetterla historicko-srovnávacímu studiu lidové písně. In: Toncrová, Marta (ed.): Živý odkaz Karla Vetterla (1898–1979). Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1993, s. 107–129.
 • FROLCOVÁ, Věra: Duchovní zpěv žarošických poutníků. Vlastivědný věstník moravský 43 (1991), s. 442–450.
 • FROLCOVÁ, Věra: Bauern- und Bürgertradition in der Musikkultur der Stadt Strážnice in Südostmähren. In: Gaál, Edith – Schebesta, Ernst B. (Hrsg.): Niederösterreich und seine historischen Nachbarn. Zentrale Orte und regionale Kultur im zentraleuropäischen Raum. Wien: UNESCO-NÖ, 1988, s. 118–128.
 • FROLCOVÁ, Věra: Prinosăt na češkata etnomuzikologija kăm izsledvaneto na bălgarskija muzikalen folklor. In: Vtori meždunaroden kongres po bălgaristika. Dokladi. Teatăr i kino. Muzika. Sofia: Bălgarskata akademia na naukite, 1987, s. 416–421.
 • FROLCOVÁ, Věra: Vztahy Čechů a Němců v příměstské obci Moravany u Brna. In: Navrátilová, Alexandra a kolektiv: Etnické procesy v nově osídlených oblastech na Moravě. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1986, s. 139–145.
 • FROLCOVÁ, Věra: Zpěv lidu na jihovýchodní Moravě koncem 19. století. Slovácko 28 (1986), s. 89–103.
 • ŠEPLÁKOVÁ, Věra: Rukopisný zpěvník z roku 1819. Slovácko 26 (1984), s. 63–75.
 • ŠEPLÁKOVÁ, Věra: Folklorní povědomí a hudební vkus současných generací. Na příkladu vybraných lokalit jihomoravského kraje. Slovenský národopis 32 (1984), s. 479–504.
 • ŠEPLÁKOVÁ, Věra: Folklorní povědomí strážnických dětí. In: Frolec, Václav (ed.): Socializace vesnice a proměny lidové kultury III. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum; Ústav lidové kultury, 1984, s. 105–116.
 • ŠEPLÁKOVÁ, Věra: Stárkovská organizace a její současné formy. In: Frolec, Václav (ed.): Výroční obyčeje. Současný stav a proměny. Brno: Blok, 1982, s. 81–93.

 

Z publikací Etnologického ústavu