Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

PhDr. Alexandra NAVRÁTILOVÁ, CSc. (* 1946)

tel.: (+420) 532 290 272
e-mail: alexandra.navratilova@iach.cz


Vzdělání / Education

 • CSc. – 1981 – Ústav pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd / Institute of Ethnography and Folklore Studies, Czechoslovak Academy of Sciences 
 • disertační práce Obřady a obyčeje při narození a smrti. Pokus o analýzu genese a složek lidových obřadů a obyčejů / PhD dissertation The Birth and Death Ceremonies and Customs. An attempted analysis of genesis and components of folk rituals
 • PhDr. – 1972 – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [dnes Masarykova univerzita], Brno (etnologie) / Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University [nowadays Masaryk University], Brno (ethnology)
 • doktorská práce Základní aspekty vývoje lidového obydlí v jihomoravské obci / doctoral theses Basic Aspects of Folk Habitation Development in South-Moravian Villages
 • 1972 – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [dnes Masarykova univerzita], Brno (muzeologie) / Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University [nowadays Masaryk University], Brno (museology)
 • 1968 – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [dnes Masarykova univerzita], Brno (etnologie) / Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University [nowadays Masaryk University], Brno (ethnology)

Oblasti zájmu / Research interests

 • Obřadní kultura a obyčejové tradice, rodinný život, rituály životního cyklu, lidová religiozita / ceremonial culture, customs and traditions, family life, life-cycle rituals, folk religion

Grantové projekty / Research grants

 • Konstitutivní vliv tradice na formování vztahů žen a mužů v předmanželských kontaktech a svatebním obřadu (z hlediska gender) / Constitutive Influence of Tradition on the Formation of Relations between Men and Women in Premarital Contacts and Wedding Ceremony (GA AV ČR IAA900580501, 2005–2007) – hlavní řešitel / project leader
 • Kultura dnešních dětí a mládeže se zvláštním zřetelem k folklorním projevům / Culture of Children and Teenagers of Today – with a special regard to folklore expressions (GA AV ČR A0058604, 1996–1998) – člen řešitelského týmu / member of the project team
 • Obřady a obyčeje při narození a smrti / The Birth and Death Ceremonies and Customs (GA AV ČR A0058603, 1996–1998) – hlavní řešitel / project leader
 • Interetnické vztahy lidové kultury Moravy a Slezska / Interethnic Relationship in Folk Culture in Moravia and Silesia (GA AV ČR, 1992–1993) – člen řešitelského týmu / member of the project team
 • Etnická a kulturní identita českého města / Ethnic and Cultural Identity of the Czech Town (GA AV ČR 95 802, 1991–1993) – člen řešitelského týmu / member of the project team


Členství v odborných společnostech / Membership

 • Česká národopisná společnost / Czech Ethnological Society
 • Česká společnost pro studium náboženství / Czech Society for the Study of Religions

Ocenění / Awards

 • 2013 – Výroční cena nakladatelství Vyšehrad v kategorii původních prací za rok 2012 – kniha Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře [Courtship, Love and Wedding in Czech Folk Culture]
 • 2005 – Čestné uznání na knižním veletrhu KNIHA LIBRI 2005 – kniha Narození a smrt v české lidové kultuře [Birth and the Death in the Czech Folk Culture]
 • 2005 – Česká národopisná společnost / Czech Ethnological Society – 1. cena Ankety o nejvýznamnější počin v oboru za rok 2004 v kategorii Publikace Narození a smrt v české lidové kultuře
 • 2005 – Výroční cena nakladatelství Vyšehrad v kategorii původních prací za rok 2004 – kniha Narození a smrt v české lidové kultuře

 

 

Publikace v databázi ASEP


VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE / SELECTED BIBLIOGRAPHY

Monografie / Monographs

 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2012.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2004.

Editorství / Edited volumes

 • SIROVÁTKA, Oldřich a kol.: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí. Eds. Karel Altman, Alexandra Navrátilová, Jana Pospíšilová. Brno: Doplněk, 1993.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra a kol.: Etnické procesy v nově osídlených oblastech na Moravě. Na příkladě vybraných obcí v jihomoravském a severomoravském kraji. Brno: Ústav lidového umění ve Strážnici, 1986.

Kapitoly v monografiích / Chapters in monographs

 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Rodinné obřady a obyčeje. In: Fasora, Lukáš – Štěpánek, Václav (eds.): Dějiny Brna, sv. 6. Předměstské obce. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2017, s. 247–271.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Paradoxy vědeckého projektování v etnologii. In: Woitsch, Jiří –Jůnová Macková, Adéla a kolektiv: Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 2016, s. 173–180.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Život v rodině ve střípcích poznání a vzpomínek. In: Pospíšilová, Jana – Altman, Karel (eds.): Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Brno: Etnologický ústav AV ČR Praha. Brno: Doplněk, 2015, s. 11–63.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Životní cyklus člověka. Kapitola IV. Rodina. Cykly života (Dětství; Mládí a dospívání; Stáří). Kapitola V. Rituály mezních situací života. (Narození; Svatba; Úmrtí a pohřeb). In: Bahenský, František et al.: Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Lidová kultura. Litomyšl: Paseka, 2014, s. 296–368.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra – PETRÁŇOVÁ, Lydia: Léta padesátá a šedesátá. In: Tyllner, Lubomír – Suchomelová, Marcela (eds.): Etnologický ústav Akademie věd České republiky 1905–2005. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2005, s. 45–62.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra – PETRÁŇOVÁ, Lydia: Léta sedmdesátá a osmdesátá. In: Tyllner, Lubomír – Suchomelová, Marcela (eds.): Etnologický ústav Akademie věd České republiky 1905–2005. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2005, s. 63–78.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Rodinné obyčeje. In: Jančář, Josef a kol.: Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, sv. 10. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně; Strážnice: Ústav lidového umění ve Strážnici, 2000, s. 166–172.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Život v rodině. In: Sirovátka, Oldřich a kol.: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí. Brno: Doplněk, 1993, s. 98–109.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Obřad a obyčej v procesu společenské a kulturní integrace novoosídlenců. In: Navrátilová, Alexandra a kol.: Etnické procesy v nově osídlených oblastech na Moravě. Na příkladě vybraných obcí v jihomoravském a severomoravském kraji. Brno: Ústav lidového umění ve Strážnici, 1968, s. 33–50.

Studie a články / Studies and articles

 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Erotika v konceptu tradičního rodinného života. In: Číhal, Petr (ed.): Erotika v lidové kultuře. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 2017, s. 9–19.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Kontext víry, pověry a empirie v tradičním léčitelství. In: Petr Číhal (ed.): Léčení a léčitelství v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2015, s. 9–18.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Zoomorfní symbolika v milostných vztazích. In: Číhal, Petr (ed.): Zoomorfní tematika v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2013, s. 90–102.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Lože jako rituální prostor mezních situací rodinného života. Folia ethnographica 47 (2013), č. 2, s. 153–164.
 • Navrátilová, Alexandra: Obřad, obyčej, přežitek, rituál, zvyk. In: Malý etnologický slovník. Strážnice: Národní ústav lidové kultury Strážnice, 2011, s. 76–77; 77–78; 83–84; 85–86; 103–104.
 • Navrátilová, Alexandra: Mikrosvět domova a rodiny ve vztazích mužů a žen. In: Habartová, Romana – Holubová, Markéta (eds.): Svět mužů a žen. Muž a žena ve svědectvích lidových tradic. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2011, s. 11–18.
 • Navrátilová, Alexandra: „Cizí“ a přespolní jako kontradikce domova v tradici milostných vztahů. Folia ethnographica 44 (2010), s. 29–47.
 • Navrátilová, Alexandra: K ritualizaci nahého těla v české obřadní kultuře. In: Tarcalová, Ludmila (ed.): Tělo jako kulturní fenomén. „Já nejsem dřevo, jsem duch a tělo.“ (= Studie Slováckého muzea 14.) Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2010, s. 17–28.
 • Navrátilová, Alexandra: K magicko-náboženským praktikám lásky v tradicích lidové víry. Folia ethnographica 43 (2009), s. 3–19.
 • Navrátilová, Alexandra: Ritualnyje funkcii nagoty v češskoj obrjadovoj kulture. Slavjanoveděnije. Moskva: RAN, 2009, s. 24–35.
 • Navrátilová, Alexandra: Namlouvání jako signifikantní znak jedné podoby tradičních komunikací. (Poznámky k proměnám tradice ve výzkumné sondě mezi středoškolskou mládeží.) Slovenský národopis 56 (2008), s. 257–276.
 • Navrátilová, Alexandra: Pojmové stereotypy v rodinných obřadech. In: Blahůšek, Jan – Jančář, Josef (eds.): Etnologie – současnost a terminologické dotazníky. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008, s. 77–84.
 • Navrátilová, Alexandra: Intence darů z lásky v proměnách tradice a současnosti. In: Tarcalová, Ludmila (ed.): Dary a obdarovávání. (= Studie Slováckého muzea 12.) Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2007, s. 43–54.
 • Navrátilová, Alexandra: K reflexi genderových rolí v pozicích hlavních svatebních obřadníků tradiční lidové svatby. Folia ethnographica 41 (2007), s. 119–145.
 • Navrátilová, Alexandra: Dětský pohřeb v kontextu ritualizace smrti. (Z etnologických pramenů 19. a 20. století.) Študijné zvesti (2007), č. 42, s. 127–140.
 • Navrátilová, Alexandra: [heslo] Dům smutku, Duše, Dušičky, Hrobník, Kult zemřelých, Lidová zbožnost, Máry, Mrtvola, Nahota, Nebožtík, Pohřeb, Pohřební hostina, Pohřeb žehem, Rakev, Revenant, Sirotek, Smrt, Smutek, Umrlčí prkno, Umírání, Všech svatých. In: Brouček, Stanislav – Jeřábek, Richard (eds.): Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Sv. 2–3. Praha: Mladá fronta, 2007.
 • Navrátilová, Alexandra: Svatební obřad v tradici příměstských obcí brněnského německého jazykového ostrova. Folia ethnographica 40 (2006), s. 89–105.
 • Navrátilová, Alexandra: Nahota v obřadní tradici české kultury. In: Doležalová, Iva –Hamar, Eleonóra – Bělka, Luboš (eds.): Náboženství a tělo. (= CERES: Central European religious studies, sv. 3.) Brno: Masarykova univerzita; Praha: Malvern, 2006, s. 55–64.
 • Navrátilová, Alexandra: Koncept svobodné mládeže v tradičním vesnickém společenství. In: Tarcalová, Ludmila (ed.): Zvyky a obyčeje socioprofesních skupin. (= Studie Slováckého muzea 10.) Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2005, s. 63–74.
 • Navrátilová, Alexandra: Jídlo jako komunikace s posvátnem v lidové tradici. In: Bubík, Tomáš – Fárek, Martin (eds.): Náboženství a jídlo. (= CERES: Central European religious studies, sv. 2.) Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005, s. 113–128.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Revenantství v české lidové tradici jako obraz cizího, nepřátelského světa. Studia mythologica slavica 8 (2005), s. 115–136.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: … jak slaví i jiné svátky. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2003, s. 185–214.
 • Navrátilová, Alexandra: Poslední pořízení v lidovém právním vědomí. In: Holubová, Markéta – Petráňová, Lydia – Tarcalová, Ludmila (eds.): Obyčejové právo. Sborník příspěvků z konference karpatologické komise pro lidové obyčeje konané v Martině-Vrútkách v roce 2001. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2002, s. 88–106.
 • Navrátilová, Alexandra: Nad revitalizací tradičních slavností v Brně. (Na příkladě hodů v Židenicích.) Lidé města 6 (2001), s. 64–72.
 • Navrátilová, Alexandra: Situace sirotků a „nalezenců“ jako projev kultury doby. Folia ethnographica 34–35 (2000/2001), s. 41–60.
 • Navrátilová, Alexandra: Zvaní za kmotry v obřadní tradici českého lidu. In: Profantová, Zuzana (ed.): Na prahu milénia. Folklor a folkloristika na Slovensku. Bratislava: Arm 333, 2000, s. 203–209.
 • Navrátilová, Alexandra: Verše Kristiny Kejikové z Protivanova. Český lid 87 (2000), s. 169–173.
 • Navrátilová, Alexandra: Rituální význam účasti na poslední cestě zemřelých. Národopisná revue 10 (2000), č. 1–2, s. 13–17.
 • Navrátilová, Alexandra: Porodní babičky v Čechách a na Moravě. Folia ehnographica 33 (1999), s. 78–88.
 • Navrátilová, Alexandra: Kult zemřelých a česká lidová tradice. In: Tarcalová, Ludmila (ed.): Kulty a živly. (= Studie Slováckého muzea 4.) Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1999, s. 9–19.
 • Navrátilová, Alexandra: Etika obřadů mezních situací lidského života. In: Jakubíková, Kornélia (ed.): Tradícia, etika a civilizačné zmeny. Zborník príspevkov z vedeckého seminára. Bratislava: Katedra etnológie Filozofickej fakulty UK, 1999, s. 92–99.
 • Navrátilová, Alexandra: Smrt. Pohřeb. Kult zemřelých. Ethnologia Europae Centralis 4 (1999), s. 77–79.
 • Navrátilová, Alexandra: K památce zemřelých. Národopisná revue 8 (1998), s. 249–252.
 • Navrátilová, Alexandra: Hřbitov jako místo kontaktu dvou světů. Folia ethnographica 32 (1998), s. 153–161.
 • Navrátilová, Alexandra: Etnical and Cultural Identity of Ceremonial Culture of People who have returned from the Carpathian-Balkan Regions back to border Regions of Bohemia and Moravia. In: Eperjessy, Ernö – Grin, Igor – Krupa, András (eds.): Az együttélés évezrede a Kárpát-Medencében: a duna-medence népei együttélésének Tükrözödése a Nephagyományban = One thousand years of coexistence in the the Carpathian basin = Das Jahrtausend des Zusammenlebens im Karpatenbecken. Békéscsaba – Debrecen: Magyar Néprajzi Társaság, 1998, s. 207–212.
 • Navrátilová, Alexandra: Role ženy v obřadní kultuře. In: Hlôšková, Hana – Leščák, Milan (eds.): Žena z pohľadu etnológie. Bratislava: Matičné združenie priaznivcov ľudovej kultúry Prebudená pieseň, 1998, s. 20–25.
 • Navrátilová, Alexandra: Tradice brněnského měšťanstva a rozvoj národního vědomí. Folia ethnographica 31 (1997), s. 85–95.
 • Navrátilová, Alexandra: Darování v dětském společenství. In: Krist, Jan (ed.): Společenství dětí a kultura. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997, s. 128–133.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: K duchovním a sociálním základům rituálního ukončení šestinedělí. Religio. Revue pro religionistiku 5 (1997), s. 47–58.
 • Navrátilová, Alexandra: Traktování osudu v lidové víře a obřadech při narození a smrti. In: Tarcalová, Ludmila (ed.): Magie a náboženství. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1997, s. 123–133.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: „Nečistí zemřelí“ v posmrtných a pohřebních obřadech českého lidu. Český lid 83 (1996), s. 21–31.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Obřady životního cyklu u reemigrantských skupin v českém a moravském pohraničí. In: Havránek, Eduard – Kořalka, Jiří – Moravcová, Mirjam – Turková, Miloslava – Urban, Zdeněk (eds.): Česká společnost a etnické skupiny. (Sborník k 65. narozeninám PhDr. Jiřího Kořalky, DrSc.). Lidé města 11 (1996), s. 114–130.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Feierliche Weilen im Familienleben der Brünner Einwohner seit Ende des 19. Jahrhunderts. In: Beňušková, Zuzana – Salner, Peter (eds.): Stabilität und Wandel in der Großstadt. Bratislava: SAV, 1995, s. 79–89.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Obřadní kultura a humanizace výchovy a vzdělávání. In: Tradičná ľudová kultúra a výchova v Európe. Akademická Nitra 94. Nitra: Katedra folkloristiky a regionalistiky, FHS, VŠPg, 1995, s. 110–115.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Svátek Všech svatých a Dušiček v české lidové tradici. In: Tarcalová, Ludmila (ed.): Světci v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1995, s. 207–216.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Práce etnografů v ÚEF v Brně do roku 1970. In: Uhlíková, Lucie (ed.): Od Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku k Ústavu pro etnografii a folkloristiku. 1905–1995. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku, 1995, s. 49–52.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Lidové obřady a obyčeje Slezska v české národopisné literatuře. In: Válka, Miroslav (ed.): Lidová kultura Slezska. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku v Brně AV ČR, 1994, s. 53–68.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Průvody v rodinných obřadech. In: Tarcalová, Ludmila (ed.): Slavnostní průvody. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1994, s. 57–68.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: The Bible in the Family and Public Life of Czech People. In: Pavlincová, Helena – Papoušek, Dalibor (eds.): The Bible in Cultural Context. Brno: Filozofická fakulta MU, 1994, s. 219–225.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: The Regional and Supra-National Context of the Traditional Culture of a Large Town. In: Uherek, Zdeněk (ed.): Urban Anthropology and Supranational and Regional Networks of the Town. Prague Occasional papers in Ethnology No 2. Prague: Institute of Ethnology, 1993, s. 212–215.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Plesy a bály jako prostředek společenského etablování měšťanských dívek v Brně na přelomu 19. a 20. století. Lidé města 4 (1993), s. 107–121.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Tradice v životě brněnské měšťanské rodiny druhé poloviny minulého století. Folia ethnographica 27 (1993), s. 71–79.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Reflexe náboženské dimenze lidového obřadu v české tradici. In: Gabriel, Jiří – Svoboda, Jiří (eds.): Náboženství v českém myšlení. První polovina 20. století. Brno: Ústav etiky a religionistiky, 1993, s. 143–150.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: K některým kultovním a sociálním aspektům pohřebního obřadu v české a slovenské lidové tradici. In: Krekovič, Eduard (ed.): Kultové a sociálne aspekty pohrebného rítu od najstarších čias po súčasnost. Bratislava: Slovenská archeologická spoločnosť, 1993, s. 69–75.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Toleranz und Intoleranz in der Volkstradition einer städtischen Gesellschaft. In: Luther, Daniel (ed.): Ethnokulturelle Prozesse in Gross-Städten Mitteleuropas. Bratislava: Národopisný ústav SAV, 1992, s. 142–148.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Revenantenglaube und -schutz in tschechischen und slowakischen Überlieferung. Ethnographica et Folkloristica Carpatica (Debrecen) 1992, Tom 7–8/I, s. 227–243.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Hochzeitzeremonie im ethnisch gemischten Milieu von Brünn und seiner Umgebung. In: Pospíšilová, Jana – Altman, Karel (eds.): Leute in der Großstadt. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1992, s. 71–77.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Proměny lidových tradic českých reemigrantů z Volyně na jižní Moravě. Folia ethnographica 25 (1991), s. 53–63.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Etnografické souvislosti kulturně historických styků obyvatel jižní Moravy a Rakouska. In: Kulturně historické styky jižní Moravy. XX. mikulovské sympozium 25. a 26. října 1990. Brno: Okresní archiv Břeclav; Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1991, s. 79–87.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Světské a náboženské složky při slavnostních příležitostech rodinného života. In: Jančář, Josef (ed.): Slavnosti v moderní společnosti. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1991, s. 35–37.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: K orientaci slavistického zaměření etnografie a folkloristiky (Ústav slavistiky ČSAV v Brně). Slovenský národopis 38 (1990), s. 415–420.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Úloha městského centra při formování kulturního a společenského života v příměstských oblastech. In: Frolec, Václav (ed.): Město: prostor – lidé – slavnosti. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1990, s. 69–77.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Základní rysy života brněnské rodiny v podmínkách industriálního vývoje. In: Toncrová, Marta (ed.): Národopisné studie o Brně. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV – pracoviště Brno; Městské kulturní středisko, 1990, s. 52–73.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Etnokulturní tradice slovenských reemigrantů z Bulharska. Český lid 77 (1990), s. 88–94.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Úloha etnografických tradic při formování historického vědomí českého národa. Národopisný věstník československý 6/48 (1989), s. 33–37.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: K analýze tendencí vývoje rodinných obřadů na současné vesnici. Obřady, spojené úmrtím a pohřbem. Český lid 76 (1989), s. 149–156.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Etnografický výzkum Brna a předměstí (vymezení cílů a východiska). Český lid 75 (1988), s. 67–72.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Metodologické otázky studia obřadních obchůzek. In: Frolec, Václav (red.): Obřadní obchůzky. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti; Ústav lidového umění ve Strážnici, 1988, s. 217–225.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Specifické rysy lidové tradice v podmínkách venkovského města. In: Venkovské město 2. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum; Ústav lidového umění ve Strážnici, 1987, s. 23–28.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: K společenskému významu rodinných obřadů a obyčejů. In: Frolec, Václav (ed.): Čas života. Rodinné a společenské svátky v životě člověka. Brno: Blok, 1985, s. 45–52.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: K metodologickým problémům terénního výzkumu v etnografii. Národopisný věstník československý II (44) (1985), s. 30–35.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: K analýze tendencí vývoje rodinných obřadů na současné vesnici. Obřady, spojené s narozením. Český lid 71 (1984), s. 29–36.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Darování ženichovi a nevěstě v průběhu svatebního veselí. In: Frolec, Václav (ed.): Svatební obřad. Současný stav a proměny. Brno: Blok, 1983, s. 93–99.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: K některým proměnám obřadní kultury rumunských Slováků na Znojemsku. In: Zpravodaj koordinované sítě vědeckotechnických informací 1982. Materiály k novoosídleneckému pohraničí, sv. 5. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1982, s. 96–115.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: K současným přeměnám masopustních obyčejů v přesídleneckých obcích jihomoravského pohraničí. In: Frolec, Václav (ed.): Masopustní tradice. Brno: Blok, 1979, s. 150–155.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Zanikání tradičních religijních prvků v přesídleneckých obcích jihomoravského pohraničí. Časopis Moravského muzea 59 (1974), s. 225–234.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Vinohradnické stavby na Znojemsku. Národopisné aktuality 8 (1971), s. 29–42.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Příspěvek k poznání lidového domu na Znojemsku. (Typy vsí – orientace usedlostí – zástavba dvora – vnitřní dispozice obydlí – materiál a konstrukce domu – topeniště). Český lid 58 (1971), s. 26–35.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: K charakteristice architektonického ztvárnění lidového domu na Znojemsku. Časopis Moravského muzea 55 (1970), s. 157–176.

 

Z publikací Etnologického ústavu