Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

Mgr. Jana NOSKOVÁ, Ph.D. (* 1975)

tel.: (+420) 532 290 265
e-mail: jana.noskova@iach.cz


Vzdělání / Education

 • Ph.D. – 2006 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (etnologie) / Faculty of Arts, Masaryk University, Brno (ethnology) + European Doctorate in the Social History of Europe and the Mediterranean – Universita Ca’Foscari Venezia
 • doktorská práce Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury / doctoral thesis Remigration and settlement of the Czechs from Volhynia in their interpretations and in the interpretations of specialized literature
 • Mgr. / M.A. – 1999 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (historie, etnologie) / Faculty of Arts, Masaryk University, Brno (history and ethnology)

Oblasti zájmu / Research interests

 • metoda oral history a biografická metoda v etnologii, každodennost, socialismus, urbánní etnologie, Němci v České republice (Československu) / oral history method and biographical method in ethnology, everyday life, communism, urban ethnology, Germans in the Czech Republic (Czechoslovakia)

Studijní zahraniční pobyty, stipendia / Scholarships

 • 2014, 2015, 2016, 2017 – Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa, Freiburg i. Breisgau
 • 2012/2013 – Universität Wien – Program podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR – dlouhodobý pobyt na zahraničním pracovišti / Program for the support of international cooperation of the Academy of Sciences of the Czech Republic – long-term stay abroad
 • 2011 – Sonderfonds Östliches Europa – Erkundungen und Annäherungen (Leopold-Kretzenbacher-Stipendien – Forschungsprojekte)
 • 2009 – Johannes-Künzig-Institut (Freiburg i. Breisgau) – Program podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR – dlouhodobý pobyt na zahraničním pracovišti / Program for the support of international cooperation of the Academy of Sciences of the Czech Republic – long-term stay abroad
 • 2005 – Ústav etnológie SAV Bratislava / Institute of Ethnology, Slovak Academy of Sciences – Marie Curie Fellowship “Building on the Past: European Doctorate in the Social History of Europe and the Mediterranean”
 • 2001, 2003, 2006, 2008, 2010, 2011 – Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde, Freiburg i. Breisgau

Přednášky – současná pedagogická činnost / Lectures

 • Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno / Institute of European Ethnology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno

Grantové projekty / Research grants

 • Mechanismy a strategie generační transmise rodinné paměti vybraných sociálních skupin / Mechanism and strategies of generational transmission of family memory in the selected social groups (GA ČR 16-19041S, 2016-2018) – hlavní řešitel / project leader
 • Průzkum české společnosti v období tzv. normalizace. Biografická vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence / An investigation in the Czech Society of the “normalization” Era: Biographic Narrations of Workers and Intelligentsia (GA ČR 409/06/0878, 2006–2008) – člen řešitelského týmu / member of the project team
 • Kolektivní paměť města Brna. Její proměny a vývoj ve 20. století / The Collective Memory of Brno City. Its changes and evolution during the 20th century (GA AV ČR KJB900580503, 2005–2007) – hlavní řešitel / project leader

Členství v odborných společnostech / Membership

 • Česká národopisná společnost / Czech Ethnological Society
 • Česká asociace orální historie / Czech Oral History Association
 • Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde
 • International Society for Folk Narrative Research

Ocenění / Awards

 • 2014 – Česká národopisná společnost / Czech Ethnological Society – 1. cena Ankety o nejvýznamnější počin v oboru za rok 2013 v kategorii Publikace – kniha / 1st prize in the category Publication – book for the year 2013: „Měla jsem moc krásné dětství.“ Vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20.–40. letech 20. století / „Ich hatte eine sehr schöne Kindheit.“ Erinnerungen von Brünner Deutschen an ihre Kindheit und Jugend in den 1920er-1940er Jahren
 • 2008 – Prémie Otty Wichterleho, AV ČR / Otto Wichterle Award, Academy of Sciences of the Czech Republic


Publikace v databázi ASEP


VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE / SELECTED BIBLIOGRAPHY

Monografie / Monographs

 • NOSKOVÁ, Jana (ed.): „Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna / „Warum erzähle ich das?“ Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in schriftlichen Erinnerungen deutscher Bewohner Brünns. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Praha – pracoviště Brno a Statutární město Brno – Archiv města Brna, 2016.
 • NOSKOVÁ, Jana – ČERMÁKOVÁ, Jana (eds.): „Měla jsem moc krásné dětství.“ Vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20.–40. letech 20. století / „Ich hatte eine sehr schöne Kindheit.“ Erinnerungen von Brünner Deutschen an ihre Kindheit und Jugend in den 1920er-1940er Jahren. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno a Statutární město Brno – Archiv města Brna, 2013.
 • NOSKOVÁ, Jana: Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU, 2007.

Editorství / Edited volumes

 • PAVLÁSEK, Michal – NOSKOVÁ, Jana (eds.): Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2013.
 • FERENCOVÁ, Michaela – NOSKOVÁ, Jana a kol.: Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.–21. století. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.; Statutární město Brno – Archiv města Brna; Ústav etnológie SAV, 2009.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – NOSKOVÁ, Jana (eds.): Od lidové písně k evropské etnologii. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2006.

Učební texty / Handbooks

 • NOSKOVÁ, Jana: Biografická metoda a metoda orální historie. Na příkladu výzkumu každodenního života v socialismu. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno, 2014.

Bibliografie / Bibliographies

 • NOSKOVÁ, Jana – DRÁPALA, Daniel: Bibliografie Národopisných aktualit (1964–1990). Strážnice: Ústav lidové kultury, 2003.

Kapitoly v monografiích / Chapters in monographs

 • NOSKOVÁ, Jana: Lidová kultura obyvatelstva německého „brněnského jazykového ostrova“. In: Fasora, Lukáš – Štěpánek, Václav (eds.): Dějiny Brna, sv. 6 – Předměstské obce. Brno: Archiv města Brna, 2017, s. 347–375.
 • NOSKOVÁ, Jana: Lidová kultura v Modřicích. In: Mitáček, Jiří – Procházka, Rudolf (eds): Modřice. Dějiny města. Modřice: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro Muzejní spolek Modřice a Město Modřice, 2017, s. 653–706.
 • NOSKOVÁ, Jana: Tradiční zemědělství v Modřicích. In: Mitáček, Jiří – Procházka, Rudolf (eds.): Modřice. Dějiny města. Modřice: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro Muzejní spolek Modřice a Město Modřice, 2017, s. 707–719.
 • NOSKOVÁ, Jana: Dětství v Brně ve 20.–40. letech 20. století ve vzpomínkách jeho německých obyvatel. In: Pospíšilová, Jana – Altman, Karel (eds.): Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno, Doplněk, 2016, s. 99–125.
 • NOSKOVÁ, Jana: „Každý se musel nějak společensky uplatňovat.“ Veřejná angažovanost dělníků a příslušníků inteligence v Československu v období tzv. normalizace. In: Vaněk, Miroslav (ed.): Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Praha: Academia, 2009, s. 212–250.
 • NOSKOVÁ, Jana: Brněnský disent a jeho každodennost. In: Vaněk, Miroslav (ed.): Mocní? a bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie životopisných interview. Praha: Prostor, 2006, s. 105–140.

Studie a články / Studies and articles

 • NOSKOVÁ, Jana – KREISSLOVÁ, Sandra: Das Bild der Tschechoslowakei in den Heimatzeitschriften der vertriebenen Deutschen aus den böhmischen Ländern in den 1950er-Jahren. In: Kasten, Tilman – Fendl, Elisabeth (eds.): Heimatzeitschriften. Funktionen, Netzwerke, Quellenwert (Schriftenreihe des IVDE, Freiburg, Bd. 18). Münster: Waxmann, 2017, s. 199–235.
 • NOSKOVÁ, Jana: „Und zum Bruder sag’ ich ,Bricʻ“. Soziolekt als Gegenstand erinnerungspolitischer Kontroversen im Brünner Heimatboten. Kasten, Tilman – Fendl, Elisabeth (eds.): Heimatzeitschriften. Funktionen, Netzwerke, Quellenwert (Schriftenreihe des IVDE, Freiburg, Bd. 18). Münster: Waxmann, 2017, s. 113–131.
 • NOSKOVÁ, Jana: Zur (Selbst-)Darstellung der Deutschen in Mähren und Schlesien während der Zwischenkriegszeit in der Tschechoslowakei. Eine erste Analyse der Zeitschrift Deutsch-Mährische Heimat. In: Eisler, Cornelia – Göttsch-Elten, Silke (eds.): Minderheiten im Europa der Zwischenkriegszeit. Wissenschaftliche Konzeptionen, mediale Vermittlung, politische Funktion. Münster: Waxmann Verlag, 2017, s. 145–162.
 • NOSKOVÁ, Jana: Nechtěné „tě pic!“ Politika paměti představitelů nuceně vysídlených brněnských Němců na počátku padesátých let 20. století. Národopisná revue 26 (2016), č. 4, s. 296–305.
 • NOSKOVÁ, Jana – ČERMÁKOVÁ, Jana: Fotografie ze sbírek Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., a Archivu města Brna v knize vzpomínek „Měla jsem moc krásné dětství“. Tematika a kontexty výběru. Historická fotografie 13 (2014), s. 14–27.
 • NOSKOVÁ, Jana: Der Krautmarkt in Brünn. Ein regionaler Erinnerungsort im 20. und 21. Jahrhundert. In: Řezník, Miloš – Rosenbaum, Katja – Stübner, Jos (eds.): Regionale Erinnerungsorte. Böhmische Länder und Mitteldeutschland im europäischen Kontext. Leipzig – Berlin: Kirchhof & Franke, 2013, s. 233–252.
 • NOSKOVÁ, Jana – PAVLÁSEK, Michal: Výzkumník v poli kvalitativního terénního výzkumu – dilemata a otázky. In: Pavlásek, Michal – Nosková, Jana (eds.): Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2013, s. 7–20.
 • NOSKOVÁ, Jana: „A Laboratorium“ of Complex Social Processes Shaping a New Society and a New Way of Life“. On the Ethnographical Research of the Newly-Settled Border Region of the Czech Lands in the 1970s and 1980s. In: Brunnbauer, Ulf – Kraft, Claudia – Schulze Wessel, Martin (eds.): Sociology and Ethnography in East-Central and South-East Europe: Scientific Self-Description in State Socialist Countries. München: Oldenbourg, 2011, s. 213–233.
 • NOSKOVÁ, Jana: Das tschechoslowakische Grenzgebiet nach der Vertreibung der sudetendeutschen Bevölkerung als ethnographisches Forschungsfeld. In: Meinke, Markus A. (ed.): Die tschechisch-bayerische Grenze im Kalten Krieg in vergleichender Perspektive. Politische, ökonomische und soziokulturelle Dimensionen. Regensburg: Stadtarchiv Regensburg, 2011, s. 35–46.
 • NOSKOVÁ, Jana – FENDL, Elisabeth: Die Böhmische Küche. In: Kalinke, Heinke M. – Roth, Klaus – Weger, Tobias (eds.): Esskultur und kulturelle Identität – Ethnologische Nahrungsforschung im östlichen Europa. München: Oldenbourg, 2010, s. 105–136.
 • NOSKOVÁ, Jana: Obraz(y) Brna a života jeho obyvatel v Brünner Heimatbote 1948–1950. Sociální studia 3 (2010), č. 7, s. 15–33.
 • NOSKOVÁ, Jana: „Brin ist nit hin!“ Bilder der „Heimat“ in der Publizistik der vertriebenen Brünner Deutschen Ende der 1940er und in den 1950er Jahren. Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde 51 (2010), s. 7–43.
 • NOSKOVÁ, Jana: Brněnský štatl. Mezi mýtem, subkulturou, zdrojem identity a „obchodní značkou“? Český lid 96 (2009), s. 359–379.
 • NOSKOVÁ, Jana – FERENCOVÁ, Michaela: K otázce studia tématu paměti a města. In: Ferencová, Michaela– Nosková, Jana a kol.: Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.–21. století. Brno: Etnologický ústav AV ČR; v. v. i.; Statutární město Brno – Archiv města Brna; Ústav etnológie SAV, 2009, s. 11–40.
 • NOSKOVÁ, Jana – VOJANCOVÁ, Ilona: Wie wird der Fasching Welterbe? Die Faschingsumzüge der Region Hlinsko im Wettkampf um Welterbestatus. In: Berger, Karl C. – Schindler, Margot – Schneider, Ingo (eds.): Erb.gut? Kulturelles Erbe in Wissenschaft und Gesellschaft. Referate der 25. Österreichischen Volkskundetagung vom 14.–17. 11. 2007 in Innsbruck. Wien: Selbstverlag des Vereins für Volkskunde, 2009, s. 449–460.
 • NOSKOVÁ, Jana: Životní příběhy – výzkumy na pomezí mezi etnologií a historií. Národopisný věstník 26 (68) (2009), s. 157–170.
 • NOSKOVÁ, Jana: Der Brünner štatl. Ein Lebensstil im Spiegel von Interviews. In: Bohn, Thomas (ed.): Von der „europäischen Stadt“ zur „sozialistischen Stadt“ und zurück? Urbane Transformationen im östlichen Europa des 20. Jahrhunderts. München: Oldenbourg, 2009, s. 273–292.
 • NOSKOVÁ, Jana: Alltagsleben im Sozialismus. Zum ambivalenten Charakter des „Dissidenten-Ghettos“. In: Obertreis, Julia – Stephan, Anke (eds.): Erinnerungen nach der Wende. Oral History und (post)sozialistische Gesellschaften. Remembering after the Fall of Communism. Oral history and (Post-)Socialist Societies. Essen: Klartext, 2009, s. 371–387.
 • NOSKOVÁ, Jana – FENDL, Elisabeth: „V Čechách se opět vaří česky!“ Obrazy české kuchyně v německy publikovaných kuchařkách a turistických materiálech po roce 1989. Národopisná revue 19 (2009), s. 147–157.
 • NOSKOVÁ, Jana: „Punkte sammeln“ oder „Es hat mich nicht gestört“. Öffentliches und politisches Engagement als Bestandteil des Alltagslebens in der sozialistischen Tschechoslowakei. Jahrbuch für Europäische Ethnologie 4 (2009), s. 81–98.
 • NOSKOVÁ, Jana: Das tschechisch-österreichische Grenzgebiet 2006. „Gute Nachbarschaft“ oder „die alten getrennten Welten“? In: Lozoviuk, Petr (ed.): Grenzgebiet als Forschungsfeld. Aspekte der ethnografischen und kulturhistorischen Erforschung des Grenzlandes. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2009, s. 167–190.
 • NOSKOVÁ, Jana – POSPÍŠILOVÁ, Jana: Zwischen Arbeit und Feier: eine „Brigade der sozialistischen Arbeit“ an der Akademie der Wissenschaften. In: Roth, Klaus (ed.): Feste, Feiern, Rituale im östlichen Europa. Studien zur sozialistischen und postsozialistischen Festkultur. Wien, Berlin: Lit Verlag, 2008, s. 101–122.
 • NOSKOVÁ, Jana: Das Walachische Königreich – Volkskultur als Ressource. In: Roth, Klaus (ed.): Feste, Feiern, Rituale im östlichen Europa. Studien zur sozialistischen und postsozialistischen Festkultur. Wien, Berlin: Lit Verlag, 2008, s. 219–236.
 • NOSKOVÁ, Jana – KUBÍČKOVÁ, Jana: Oslavy císařského jubilea v prosinci 1908 v Brně. In: Brno v minulosti a dnes 21 (2008), s. 553–586.
 • NOSKOVÁ, Jana – KUBÍČKOVÁ, Jana: „Řeže v Brně“. Pouliční demonstrace během oslav 60. výročí jubilea Františka Josefa. In: Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří (eds.): Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn – Wien, Wien – Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. Brno: Matice Moravská, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země kultura, 2008, s. 383–411.
 • NOSKOVÁ, Jana: Brňané a jejich obraz(y) Brna – využití mentálních map v etnologickém výzkumu. In: Budil, Ivo T. – Zíková, Tereza (eds.): Antropologické sympozium V. Plzeň: Katedra antropologie, FF Západočeské univerzity v Plzni, 2007, s. 78–92.
 • NOSKOVÁ, Jana: Soutěž „Vzpomínky na život v Brně a okolí“ ve sbírkách brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Suplementum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2007, s. 213–225.
 • NOSKOVÁ, Jana: Brno Dissent and the Dissident Viewpoint Within „Big History“: 1968 and 1989. In: Profantová, Zuzana (ed.): The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1969 and 1989. Bratislava: Veda, 2006, s. 215–228.
 • NOSKOVÁ, Jana: Biografická metoda a vyprávění v praxi – poznámky k terénnímu výzkumu. In: Krekovičová, Eva – Pospíšilová, Jana (eds.): Od folklórneho textu ku kontextu. Venované pamiatke PhDr. Márie Kosovej, CSc. Bratislava: Ústav etnológie SAV; Etnologický ústav AV ČR Brno, 2006, s. 84–100.
 • NOSKOVÁ, Jana: Brněnský disent a jeho pohled na „velké“ dějiny – rok 1968 a 1989. In: Profantová, Zuzana (ed.): Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2005, s. 227–241.
 • NOSKOVÁ, Jana: Reemigrace volyňských Čechů a oral history. In: Antropologické sympozium IV. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, s. 94–111.
 • NOSKOVÁ, Jana: Tazatel, dotazovaný – dočasní „přátelé“? Biograf č. 35 (2004), s. 121–126.
 • NOSKOVÁ, Jana: Arbeitsmigration im chodenländisch-bayerischen Grenzgebiet. In: Roth, Klaus (ed.): Vom Wandergesellen zum „Green Card“-Spezialisten. Interkulturelle Aspekte der Arbeitsmigration im östlichen Mitteleuropa. Münster: Waxmann, 2003, s. 279–286.
 • NOSKOVÁ, Jana: Biografická metoda a její využití v etnologii. Národopisný věstník 20 (62) (2003), s. 144–150.
 • NOSKOVÁ, Jana: Narativní metody v současné etnologii. Národopisná revue 10 (2000), s. 27–29.

 

Z publikací Etnologického ústavu