Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

Mgr. Michal PAVLÁSEK, Ph.D. (* 1983)

tel.: (+420) 532 290 281
e-mail: m.pavlasek@gmail.com


Vzdělání / Education

 • Ph.D. – 2013 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (etnologie) / Faculty of Arts, Masaryk University, Brno (ethnology)
 • doktorská práce Promýšlet Veliké Srediště. Etnologická brikoláž sociokulturních aspektů života krajanů v jižním Banátu / PhD. thesis Rethinking Veliko Srediště. Ethnological bricolage of sociocultural aspects in the lives of the compatriots in South Banat
 • Mgr. / M.A. – 2009 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (historie, etnologie) / Faculty of Arts, Masaryk University Brno (history and ethnology)

Oblasti zájmu / Research interests

 • migrace, uprchlictví, (trans)nacionalismus, menšiny, orální historie, paměťová studia, sociální marginalizace, vizuální antropologie / migration, refugee studies, (trans)nationalism, minorities, oral history, memory studies, social marginalization, visual anthropology,

Studijní zahraniční pobyty, stipendia / Scholarships

 • 2014 – stipendium Nadace G. Schroubka – Leopold-Kretzenbacher Stipendien – Forschungsprojekte 2014 – Tschechen und Deutsche – unterschiedlich oder indifferent? Beispiel einer Konstruktion kultureller Grenzen und Ähnlichkeiten
 • 2012/2013 – Erasmus Mundus III. – výzkumná stáž v Bělehradě (1. 10. 2012 – 28. 2. 2013) – University of Belgrade
 • 2011 – stipendium Nadace G. Schroubka – Leopold-Kretzenbacher Stipendien – Forschungsprojekte 2011 – Tschechisch-deutsche Koexistenz im banatischen Dorf Veliko Srediště. Beispiel für ein tolerantes Zusammenleben oder für einen Konflikt?
 • 2010 – stipendium Nadace G. Schroubka – Leopold-Kretzenbacher Stipendien – Forschungsprojekte 2010 – Das Schicksal der tschechischen und deutschen Minderheiten im serbischen und rumänischen Banat. Lebensgeschichten der heutigen Einwohner in Videodokumenten
 • 2010 – projekt v rámci Podpory studentských projektů FF MU (Kolektivní paměť Čechů v Chorvatsku) – děkanské stipendium
 • 2007–2009 – stipendia na podporu terénních výzkumů v Srbsku a Rumunsku (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

Přednášky / Lectures

 • Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno / Institute of European Ethnology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno (kurzy: Migrace do jihovýchodní Evropy / Migration to southeastern Europe; Psaní odborného textu / Academic Writing; My a Oni: sociální konstrukce menšin – We and Others: social construction of minorities; My a ti Druzí: trampoty s multikulturalismem / We and The Others: trouble with multiculturalism)

Grantové projekty / Research grants

 • Mechanismy a strategie generační transmise rodinné paměti vybraných sociálních skupin / Mechanism and strategies of generational transmission of family memory in the selected social groups (GA ČR 16-19041S, 2016-2018) – člen řešitelského týmu / member of the project team.

Členství v odborných společnostech / Membership

 • The International Association for Southeast European Anthropology
 • Česká národopisná společnost / Czech Ethnological Society

Ocenění / Awards

 • 2011 – udělení stipendia Vzdělávací nadace Jana Husa
 • 2010 – cena Centra orální historie (COH při Ústavu pro soudobé dějiny) za nejlepší studentskou diplomovou práci pracující metodou oral history (Historie a kolektivní paměť moravských reformovaných evangelíků z Velikého Srediště ve Vojvodině. FF MU, Katedra historie. Vedoucí práce prof. Jiří Hanuš, oponent doc. Václav Štěpánek, Ph.D., Brno, 2009, 168 s.)


Publikace v databázi ASEP


VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE / SELECTED BIBLIOGRAPHY

Monografie

 • PAVLÁSEK, Michal – DVOŘÁKOVÁ, Eva – SEMRÁD, Jan – TELECKÝ, Tomáš: Divišova čtvrť: vesnička ve městě. Vzpomínky, historie a současnost Divišovy čtvrti od jejího vzniku v roce 1925 po současnost. Brno: Rada pro historii a přípravu 90. výročí vzniku Divišovy čtvrti, 2016.
 • PAVLÁSEK, Michal: S motykou a Pánem Bohem. Po stopách evangelíků v jihovýchodní Evropě. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015.

Editorství / Edited volumes

 • PAVLÁSEK, Michal – NOSKOVÁ, Jana (eds.): Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2013.

Kapitoly v monografiích / Chapters in monographs

 • PAVLÁSEK, Michal: Among the refugees on the Balkan migrant route: Beyond the culture of giving and headlines. In Bittnerová, Dana et al.: Etnické komunity. Hrdinové, šibalové, antagonisté Balkánu. Praha: Univerzita Karlova, 2017, s. 399–422.
 • PAVLÁSEK, Michal: In a New Homeland. Adaptation Strategy and Discontinuity of Czech Migrants in Banat. In: Roth, Klaus and Katari Asker (eds.): Ethnologia Balkanica. Cultures of Crisis in Southeast Europe, Part 1: Crises Related to Migration, Transformation, Politics, Religion, and Labour. Vol. 18. München: LIT-Verlag, 2016, s. 121–136.
 • PAVLÁSEK, Michal: Allochronismus, orientalismus a balkanismus: produkce koloniálních praktik ve vztahu ke krajanům v rumunském Banátu. In: Trumis, Ladislav a kol.: Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě. Ústav východoevropských studií a Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK. Praha: Karolinum, 2015, s. 85–108.
 • PAVLÁSEK, Michal: Svědectví o hledání Vojvodova. Experimentální psaní etnografického filmu / Testimony about finding Vojvodovo: Experimental Writing of an ethnographic film. In: Bittnerová, Dana – Moravcová, Mirjam (eds.): Etnické komunity. Balkánské cesty. Vol. II. 1. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2015, s. 93–122.
 • PAVLÁSEK, Michal: Konec velkých vyprávění v nedohlednu: (meta)narativ migrace z Moravy do dnešního Srbska. In: Luděk Jirka, Luděk – Jakoubek, Marek – Králová, Nela – Pavlásek, Michal – Tůma, Jiří: Krajané. Hledání nových perspektiv. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2015, s. 49–75.
 • PAVLÁSEK, Michal: Cross-Border Nationalism and Religious Fellowship. A Case Study of the Czech Protestant Community in Serbia. In: Radović, Srdjan (ed.): Cultural Permeations: Anthropological Perspectives. Colleciton of papers of Ethnographic Institute, Vol. 28. Belgrade: Institute of Ethnography SASA, 2013, s. 195–207.
 • PAVLÁSEK, Michal: Příští stanice Národní. Nastupovat! Studie o politice krajanství. In: Fatková, Gabriela et al.: Balkán a nacionalismus. Labyrintem nacionální ideologie. Brno: Porta Balkanica; Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. 104–133.
 • PAVLÁSEK, Michal: Obec Svatá Helena jako vinice Boží misiemi oplocená. Krůčky k přehodnocení chápání české (e)migrace na Balkáně. In: Budilová, Lenka et al: Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv. Praha: AntropoWeb, o. s., 2012, s. 111–145.

Vědecké studie a články / Articles and studies

 • PAVLÁSEK, Michal: Plovoucí proluka mezi kulturní a komunikativní pamětí jedné krajanské komunity. Journal of Culture 5 (2016), č. 2, s. 25–32.
 • PAVLÁSEK, Michal: „Pověste ho vejš, ať se houpá.“ Morální panika po česku. 7. Generace – společensko-ekologický časopis 2014, č. 4, s. 4–7.
 • PAVLÁSEK, Michal – NOSKOVÁ, Jana: Výzkumník v poli kvalitativního terénního výzkumu – dilemata a otázky. In: Pavlásek, Michal – Nosková, Jana (eds.): Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2013, s. 7–20.
 • PAVLÁSEK, Michal: Clopodia česky zvaná Klopotín. Zapomenutá moravská kolonizace Banátu v multilokálním etnografickém bádání. Český lid 100 (2013), s. 149–172.
 • PAVLÁSEK, Michal: Prameny k dějinám české menšiny vojvodinské obce Veliké Srediště. Národopisný věstník 29 (2012), č. 1, s. 28–47.
 • PAVLÁSEK, Michal: Meziválečná krajanské péče jako „záchranná akce“. K utváření kolektivní identity českých evangelíků v jihovýchodní Evropě. Český lid 98 (2011), s. 113–134.
 • PAVLÁSEK, Michal: Hledání vojvodovské Pravdy ve světle probuzeneckých hnutí. Lidé města 13 (2011), č. 1, s. 27–49.
 • PAVLÁSEK, Michal: Minulost svatohelenských nekatolíků v zajetí výkladových schémat a povahy porozumění. Český lid 98 (2011), s. 81–88.
 • PAVLÁSEK, Michal: Exkurs do historie Banátské vojenské hranice s přihlédnutím k vzniku českých enkláv na jejím území. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe 96 (2010), č. 3–4, s. 243–262.
 • PAVLÁSEK, Michal: Česká menšina v jihobanátské obci Veliké Srediště. Její počátky a etnické procesy. Národopisná revue 20 (2010), s. 3–19.
 • PAVLÁSEK, Michal: Případ Svatá Helena. (Re)interpretace náboženských dějin české obce v Rumunsku. Český lid 97 (2010), s. 363–382.

Filmografie / Filmography

 • Masa. 30 min. Režie, scénář, námět, kamera Michal Pavlásek (s Ivem Bystřičanem). Produkce Etnologický ústav, Ivo Bystřičan a Václav Flégl, 2017.
 • The Mass. 30 min. Režie, scénář, námět, kamera Michal Pavlásek (s Ivem Bystřičanem). Produkce Etnologický ústav, Ivo Bystřičan a Václav Flégl, 2017.
 • Kde končí hranice. 16 min. Režie, scénář, námět Michal Pavlásek (s Tomášem Hlaváčkem), 2017.
 • Hledání východu. 26 min, Režie, střih, námět, kamera Michal Pavlásek. Produkce Česká Televize a TPS Petra Kubici, 2016.
 • Searching for the Exit. 26 min. Režie, střih, námět, kamera Michal Pavlásek. Produkce Česká Televize a TPS Petra Kubici, 2016.
 • Pod tíhou hroznů čas se sklání. Češi a Němci v srbském Banátu / Time Bows Beneath the Burden of the Grapes. The Past, Czechs and Germans in the Serbian Banat / 23 min. / česky s anglickými titulky. Scénář: Michal Pavlásek – Jiřina Kosíková; kamera: Petr Baran – Jiřina Kosíková; střih: Petr Baran; režie: Michal Pavlásek. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2012.
 • Druhé Vojvodovo: myslet obrazem / Another Vojvodovo: thinking in pictures / 34 min. / česky s anglickými titulky. Námět, scénář, kamera, střih a režie: Michal Pavlásek. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2013.

 

Z publikací Etnologického ústavu