Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

PhDr. Jana POSPÍŠILOVÁ, Ph.D. (* 1952)

tel.: (+420) 532 290 265
e-mail: jana.pospisilova@iach.cz


Vzdělání / Education

 • Ph.D. – 2008 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (etnologie) / Faculty of Arts, Masaryk University, Brno (ethnology).
 • disertační práce Kultura a folklor dětí. Kapitoly o dětských zábavách a současném (převážně) slovesném folkloru dětí na Moravě / PhD. thesis Children’s Culture and Children’s Folklore. Chapters on Children’s entertainment and contemporary, mainly oral Folklore of Children in Moravia
 • PhDr. – 1981 – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [dnes Masarykova univerzita], Brno (etnologie) / Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University [nowadays Masaryk University], Brno (ethnology)
 • 1975 – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [dnes Masarykova univerzita], Brno (etnologie, čeština) / Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University [nowadays Masaryk University], Brno (ethnology and Czech language)

Oblasti zájmu / Research interests

 • slovesný folklor, kultura dětí, urbánní etnologie, Češi v zahraničí / narrative folklore, children’s culture, urban ethnology, Czechs abroad

Studijní zahraniční pobyty, stipendia / Scholarships

 • 2001, 2003 – Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde, Freiburg i. Breisgau
 • 1997 – Österreichisches Ost-und Südosteuropa-Institut in Wien
 • 2002, 2003 – Ústav etnológie SAV Bratislava

Přednášky – současná pedagogická činnost / Lectures

 • Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno / Institute of European Ethnology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno

Grantové projekty / Research grants

 • Soziale und räumliche Konsequenzen des demographischen Wandels für ostmitteleuropäische Großstädte. Potentiale und Grenzen eines Erfahrungstransfers aus Westeuropa und Ostdeutschland (Volkswagenstiftung, 2006–2009, http://www.condense-project.org/de_home.html) – člen řešitelského týmu / member of the project team
 • Das multikulturelle Brünn an der Schwelle zum EU-Beitritt (Österreichisches Ost-und Südosteuropa-Institut, 2002–2003) – hlavní řešitel / project leader Gero Fischer – Jana Pospíšilová
 • Češi v Bosně a Hercegovině: Tuzla, Zenica, Sarajevo / Czechs in Bosnia and Herzegovina: Tuzla, Zenica, Sarajevo (GA AV ČR 58 601, 1996–1998) – člen řešitelského týmu / member of the project team
 • Kultura dnešních dětí a mládeže se zvláštním zřetelem k folklorním projevům / Culture of Children and Teenagers of Today – with a Special Regard to Folklore Appearances (GA AV ČR A0058604, 1996–1998) – hlavní řešitel / project leader
 • Národopisný výzkum české menšiny ve Vídni / Ethnological Research of the Czech Minority in Vienna (GA AV ČR 958404, 1994–1995) – hlavní řešitel / project leader
 • Etnická a kulturní identita českého města / Ethnic and Cultural Identity of the Czech Town (GA AV ČR 95 802, 1991–1993) – člen řešitelského týmu / member of the project team
 • Forschungszentrum für historische Minderheiten, Wien (http://www.fzhm.at/de/) – člen řešitelského týmu / member of the project team

Členství v odborných společnostech / Membership

 • Česká národopisná společnost / Czech Ethnological Society
 • Národopisná spoločnosť Slovenska / Slovak Ethnological Society
 • IUAES – Národní komitét / Czech National Committee of the Anthropological and Ethnological Sciences
 • Česká asociace orální historie / Czech Oral History Association
 • Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde
 • International Society for Folk Narrative Research
 • Verein für Volkskunde in Wien


Publikace v databázi ASEP


VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE / SELECTED BIBLIOGRAPHY

Monografie / Monographs

 • Pospíšilová, Jana: To sem čula na vlastní oči... Tradiční vyprávění na nedašovském Závrší. 2., opravené a doplněné vydání. Valašské Klobouky: Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách: Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno, 2016.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: To sem čula na vlastní oči… Tradiční vyprávění na nedašovském Závrší. Valašské Klobouky: Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách; Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2014.
 • kolektiv autorů: Podluží v lidové písni. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně; JZD Jana Černého v Moravské Nové Vsi, 1988.

Editorství / Edited volumes

 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – ALTMAN, Karel (eds.): Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Brno: Doplněk, 2015.
 • UHEREK, Zdeněk – POSPÍŠILOVÁ, Jana (eds.): Ethnology and Musicology at the Institute of Ethnology, CAS, v. v. i. 110 Years (1915–2015). Praha – Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – NOSKOVÁ, Jana (eds.): Od lidové písně k evropské etnologii. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2006.
 • KREKOVIČOVÁ, Eva – POSPÍŠILOVÁ, Jana (eds.): Od folklórneho textu ku kontextu. Venované pamiatke PhDr. Márii Kosovej, CSc. (= Etnologické štúdie 15.) Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2006.
 • KREKOVIČOVÁ, Eva – POSPÍŠILOVÁ, Jana (eds.): Od pohádky k fámě. Sborník příspěvků ze semináře Hledání cest české slovesné folkloristiky II. Brno 6. 6. 2002. Brno: Etnologický ústav AV ČR; Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2005.
 • SIROVÁTKA, Oldřich: Lidové písně, pověsti a hry z Boskovicka. Eds. Ilja Melkus a Jana Pospíšilová. Boskovice: Klub přátel Boskovic a Etnologický ústav AV ČR, pracoviště v Brně, 2005.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana (ed.): Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami. Brno: Doplněk a Etnologický ústav AV ČR, 2003.
 • SIROVÁTKA, Oldřich: Folkloristické studie. Eds. Jana Pospíšilová a Hana Hlôšková. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2002.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana (ed.): Sulkovec-Polom. Z minulosti horáckých vesnic na moravsko-českém pomezí. Brno: Obecní úřad Sulkovec-Polom; Etnologický ústav AV ČR, 1999.
 • SIROVÁTKA, Oldřich: Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Ed. Jana Pospíšilová. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1998.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana (ed.): Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin / Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen. Brno: Společnost přátel a odborníků Muzea romské kultury; Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR; Ústav lidové kultury Strážnice; Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu, 1996.
 • SIROVÁTKA, Oldřich: Srovnávací studie o české lidové slovesnosti. Ed. Jana Pospíšilová. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1996.
 • SIROVÁTKA, Oldřich a kol.: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí. Eds. Karel Altman, Alexandra Navrátilová, Jana Pospíšilová. Brno: Doplněk, 1993.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – ALTMAN, Karel (eds.): Leute in der Großstadt. Dem Andenken an Prof. Oldřich Sirovátka gewidmet. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1992.
 • Šla kočička k muzice. Z české a moravské lidové poezie vybrala a vypravuje Jana Pospíšilová. Praha: Albatros, 1989.

Učební texty / Handbooks

 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – UHLÍKOVÁ, Lucie: Folklor dětí a jeho etnologický výzkum. Metodologická příručka. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno, 2014.

Bibliografie / Bibliographies

 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – BERÁNKOVÁ, Helena: Dagmar Klímová. (= Bibliografická příloha Národopisné revue č. 21.) Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2007.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – ZOBAČOVÁ, Andrea: Antonín Satke. (= Bibliografická příloha Národopisné revue č. 19.) Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005.

Kapitoly v monografiích / Chapters in monographs

 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: The Benefit of Diachronic Research from the Perspective of Folkloristics. In: Botikova, Marta – Válka, Miroslav (eds.): Ethnology fort he 21st Century. Bases and Prospects. Brno: Masaryk University, 2017, s. 55 – 63.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Etnické menšiny v Brně a předměstských obcích. Bulhaři, Řekové, Makedonci a další etnické menšiny v Brně. In: Fasora, Lukáš – Štěpánek, Václav (eds.): Dějiny Brna, sv. 6 – Předměstské obce. Brno: Archiv města Brna, 2017, s. 392–401.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – Šrámková, Marta: Lidové vyprávění v Brně a v předměstských obcích. In: Fasora, Lukáš – Štěpánek, Václav (eds.): Dějiny Brna, sv. 6 – Předměstské obce. Brno: Archiv města Brna, 2017, s. 284–301.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Život a kultura dětí na brněnském předměstí. In: Fasora, Lukáš – Štěpánek, Václav (eds.): Dějiny Brna, sv. 6 – Předměstské obce. Brno: Archiv města Brna, 2017, s. 302–315.
 • Pospíšilová, Jana: Jeden specifický příklad z Brna: Eva Kilianová a její čtenářské edice folkloru. In: Woitsch, Jiří – Jůnová Macková, Adéla a kolektiv: Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 2016, s. 386–391.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Regionální a národní identita ve vyprávěných příbězích z Nedašovského Závrší. In: Urbanová, Svatava – Dokoupil, Lumír – Ivánek, Jakub – Kadlec, Petr (eds.): Valašsko – historie a kultura. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny a Ústav pro regionální studia), 2014, s. 79–86.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – MAIR, Jana: Tenure Change and Sociability: Transformation of Neighbourly Relations. In: Haase, Annegret – Steinführer, Annett – Kabisch, Sigrun – Grossmann, Katrin – Hall, Ray (eds.): Residential Change and Demographic Challenge: the inner city of East Central Europe in the 21st century. Surrey: Ashgate, 2011, s. 277–297.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Das Leben der Wiener Tschechen im Spiegel von Zeitzeugnissen. In: Wonisch, Regina (ed.): Tschechen in Wien. Zwischen nationaler Selbstbehauptung and Assimilation. Wien: Erhard Löcker, 2010, s. 187–205.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – RYŠAVÁ, Lia: Ze života farností. In: Sulkovec-Polom. Brno: Obecní úřad Sulkovec-Polom; Etnologický ústav AV ČR Brno, 1999, s. 19–30.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – RYŠAVÁ, Lia: O místních školách a kantorech. In: Sulkovec-Polom. Brno: Obecní úřad Sulkovec-Polom; Etnologický ústav AV ČR Brno, 1999, s. 39–50.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Pověsti a vyprávění. In: Sulkovec-Polom. Brno: Obecní úřad Sulkovec-Polom; Etnologický ústav AV ČR Brno, 1999, s. 109–120.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Kultura dětí. In: Tyllner, Lubomír – Uherek, Zdeněk (eds.): Kultura – společnost – tradice I. Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2005, s. 115–143.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Dětský folklor. In: Jančář, Josef a kol.: Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, svazek 10. Strážnice: Ústav lidové kultury; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2000, s. 265–269.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Folklór a život dětí. In: Sirovátka, Oldřich a kol.: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě dětí v Brně a okolí. Brno: Doplněk, 1993, s. 110–121.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Tradiční obyčeje a slavnosti. In: Náš kraj. Folklór, obyčeje, historie, nářečí a jména v tradici a současnosti družstevních vesnic Moravská Nová Ves, Hrušky, Týnec a Tvrdonice. (= Vlastivědná knihovna moravská, sv. 39.) Brno: Jednotné zemědělské družstvo Jana Černého, 1982, s. 130–164.

Studie a články / Studies and articles

 • Pospíšilová, Jana – Stefanović-Banović, Milesa: The Role of Individuals in the System of the Culture of a Small Ethnographic Region. Glasnik Etnografskog instituta SANU. LXV, č. 2 (2017), s. 255–272.
 • Pospíšilová, Jana: The Role of Personalities in Passing-Down the Tradition within the System of Culture. Glasnik Etnografskog instituta SANU. LXV, č. 2 (2017), s 249-254.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – Poláková, Jana: Volnočasové aktivity dětí a mládeže národnostních menšin v Brně. In: Sulitka, A.; Mandová, O. (eds.): Děti a mládež národnostních menšin. Praha: Dům národnostních menšin, o.p.s., 2017 s. 109–128.

Pospíšilová, Jana – Válka, Miroslav: Reflection of Jovan Cvijić’s anthropogeographic work in the Czech inter-war ethnology. In: Jović, Vidojko – Petrović, Ana: 150th Anniversary of Jovan Cvijić’s Birth. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, 2016, s. 723–736.

 • Pospíšilová, Jana – Brožovičová, Klára: Dělnický dům a proměny sociálně vyloučené oblasti: Případová studie lokality Brno-Cejl. Journal of Urban Ethnology 13 (2015), s. 157–176.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – Poláková, Jana – Brožovičová, Klára: National Minorities in Brno. The Cultural Heritage of Roma in Excluded Locations. Národopisná revue 25, č. 5, 2015, s. 18–34.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Priče sa moravsko-slovačke granice. In: Radović, Srđan (ed.): Kulturna prožimanja: antropološke perspektive. Beograd: Etnografski institut SANU, 2013, s. 195–207.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Šale i strašilice – najživli delovi usmene kniževnosti današne dece. In: Karanovič, Zoja – Blécourt, Willem de (eds.): Belief Narrative Genres. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2012, s. 229–238.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Folkloristika ve Slovenském národopise v letech 2003–2012. Slovenský národopis 60 (2012), s. 404–414.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – UHLÍKOVÁ, Lucie: Dětská folklorní komunikace v rýmech – možnosti interdisciplinárního přístupu. Slovenský národopis 59 (2011), s. 29–46.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Dagmar Klímová – autobiografie a kontakty se Slovenskem. Etnologické rozpravy 18 (2011), č. 1–2, s. 36–43.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Etnološko istraživanie grada Brno. Stabilnosti i promene moravske metropole. Glasnik Etnografskog instituta SANU 58 (2010), č. 2, s. 83–90.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: El folclore infantil y la folclorística checa.In: Bojničanová, Renáta – Alvarado, Salustio (eds.): Las tradiciones folclóricas en la cultura de los pueblos eslavos. Madrid: Centro de Linguistica Aplicada Atenea, 2010, s. 123–138.
 • KOSÍKOVÁ, Jiřina – POSPÍŠILOVÁ, Jana: A chleba maminka před nama zamykala. O životě v nouzové kolonii Na Novém hřbitově. In: Čermáková, Jana et al. (eds.): A vůbec… Utajený sborník Mileně Flodrové k 75. narozeninám. Brno: Statutární město Brno – Archiv města Brna, 2010, s. 482–499.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – ALTMAN, Karel: Posměšky a přezdívky jako součást komunikace dětí a mládeže. Etnologické rozpravy 17 (2010), č. 1–2, s. 108–116.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Sociálně vyloučené skupiny obyvatelstva. In: Vaishar, Antonín a kol.: Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy. (= Studia geographica 100.) Brno: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i, 2009, s. 103–106.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – VAISHAR, Antonín – STEINFÜHRER, Annett: Město Brno z pohledu etnologie, geografie a sociologie. Národopisný věstník 26/68 (2009), č. 1, s. 45–57.
 • NOSKOVÁ, Jana – POSPÍŠILOVÁ, Jana: Zwischen Arbeit und Feier: eine „Brigade der sozialistischen Arbeit“ an der Akademie der Wissenschaften. In: Roth, Klaus (ed.): Feste, Feiern, Rituale im östlichen Europa. Studien zur sozialistischen und postsozialistischen Festkultur. Wien, Berlin: Lit Verlag, 2008, s. 101–122.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – TONCROVÁ, Marta: Současný stav a vývojové tendence v české folkloristice. In: Slovenski folklor i folkloristika na razmedi dva milenijuma. Beograd: Balkanološki institut SANU, 2008, s. 121–137.
 • BOČKOVÁ, Helena – POSPÍŠILOVÁ, Jana: Bălgari v čužbina. Sto godini bălgarska obščnost v Bărno. Bălgarska etnologija 33 (2007), č. 1, s. 10–35.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Vypravěč Jan Lysák a jeho pohádky. In: Krekovičová, Eva – Pospíšilová, Jana (eds.): Od folklórneho textu ku kontextu. Bratislava: Ústav etnológie SAV; Etnologický ústav AV ČR Brno, 2006, s. 76–83.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – BOČKOVÁ, Helena: Bulhaři v Brně. Proměny profesní a etnické minority. Český lid 93 (2006), s. 113–136.
 • FISCHER, Gero – POSPÍŠILOVÁ, Jana: Multikulturalität und Multiethnizität in Brünn zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Tendenzen und Fragen. Volkskunde in Sachsen 17 (2005), s. 189–205.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Co si školáci vyprávějí. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami. Brno: Doplněk, 2003, s. 17–72.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Mündliche Überlieferung in der Kinderwelt heute. In: Profantová, Zuzana (ed.): Tradition Culture as a Part of Cultural Heritage of Europe. The Presence and Perspektive of Folklore and Folkloristics. Bratislava: Institute of Ethnology of Slovak Academy of Science, 2003, s. 119–125.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – FISCHER, Gero: Nástin etnické situace v Brně po roce 1989. In: Luther, Daniel – Salner, Peter (eds.): Menšiny v meste. Premeny etnických a náboženských identít v 20. storočí. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2004, s. 115–132.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – BOČKOVÁ, Helena: Bulgarische Gärtner in Brünn: Ein Blick von innen und von außen. In: Roth, Klaus (ed.): Vom Wandergesellen zum 'Green Card'-Spezialisten. Interkulturelle Aspekte der Arbeitsmigration im östlichen Mitteleuropa. (= Münchener Beiträge zur Interkulturellen Kommunikation, Band 14.) Münster: Waxmann, 2003, s. 83–105.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Některé aspekty a výsledky badatelského úsilí na brněnském pracovišti Etnologického ústavu AV ČR. In: Holubová, Markéta – Petráňová, Lydia – Woitsch, Jiří (eds.): Česká etnologie 2000. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2002, s. 13–26.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Paměť, vzpomínání a ústní historie. Komentář k referátu H. Hlôškové Ústna história vo vytváraní historickej pamäti (Kto, prečo, jako na Slovensku – doteraz a v budúcnosti). Slovenský národopis 50 (2002), s. 363–365.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Dítě a práce. Národopisná revue 12 (2002), s. 68–71.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Bilder der Kindheit in Erinnerungen. Lebensgeschichten der Wiener Tschechen. In: Roth, Klaus (ed.): Nachbarschaft. Interkulturelle Beziehungen zwischen Deutschen, Polen und Tschechen. (= Münchener Beiträge zur Interkulturellen Kommunikation, Band 11.) Münster: Waxmann, 2001, s. 117–131.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Lidové vyprávění. In: Kordiovský, Emil – Klanicová, Evženie (eds.): Město Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001, s. 498–501.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Češky v Bosně. Autobiografická vyprávění o manželství na pozadí války. In: Hrubý, Karel – Brouček, Stanislav (eds.): Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2000, s. 81–88.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Živá jména jako součást místní tradice a identity. In: Profantová, Zuzana (ed.): Na prahu milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku. Bratislava: Vydavateĺstvo ARM 333, 2000, s. 140–146.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Lives of Viennese Czechs in True Life Stories. In: Uherek, Zdeněk (ed.): Ethnic studies and the urbanized space in social anthropological reflections. (= Prague Occasional Papers in Ethnology No. 5.) Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1998, s. 106–112.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – UHEREK, Zdeněk: Terénní výzkum v Sarajevu. Národopisná revue 7 (1997), s. 123–127.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Náramky přátelství – nadnárodní prvek v současném odívání mládeže. In: Evropský kulturní prostor – jednota v rozmanitosti / Europäischer Kulturraum – Einheit in Vielfalt. Suplement Českého lidu 84 (1997), s. 230–234.
 • KOSÍKOVÁ, Jiřina – POSPÍŠILOVÁ, Jana – TONCROVÁ, Marta: Česká menšina v Rakousku – do roku 1945. Češi v cizině 9 (1996), s. 105–113.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Lidová slovesnost a humor ve školních lavicích. In: Tradičná l'udová kultúra a výchova v Európe. Nitra: Katedra folkloristiky a regionalistiky, 1995, s. 287–292.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – TONCROVÁ, Marta: „Das Volkslied in Österreich“. Zur „Prähistorie“ des Instituts für Ethnographie und Folkloristik der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 49/98 (1995), s. 473–478.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Dnešek české menšiny ve Vídni. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin / Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen. Brno: Společnost přátel a odborníků Muzea romské kultury; Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR; Ústav lidové kultury Strážnice; Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu, 1996, s. 135–141, 151–158.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – TONCROVÁ, Marta: Volkskundliche Erforschung der tschechischen Minderheit in Wien. Erinnerungskultur, Assimilationsprozesse, konfesionelle und vereinsmäßige Bindungen. Ein Projektbericht. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 49/98 (1995), s. 452–459.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Die Identifikationszüge der gegenwärtigen Kinderfolklore. In: Kiliánová, Gabriela – Krekovičová, Eva (eds.): Folklore in the Identification Processes of Society. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 1994, s. 82–89.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Toleranz und Intoleranz in der Welt der Schulkinder. In: Luther, Daniel (ed.): Ethnokulturelle Prozesse in Großstädten Mitteleuropas. Bratislava: Národopisný ústav – Slovenská akadémia vied, 1992, s. 149–157.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: „Wechsel“ – der Ferien-Kinderaustausch. In: Pospíšilová, Jana – Altman, Karel (eds.): Leute in der Großstadt. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR Brno, 1992, s. 65– 69.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: O hrách a zábavách dnešních dětí. In: Toncrová, Marta (ed.): Národopisné studie o Brně. Brno: Městské kulturní středisko, 1990, s. 172–184.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Dětské slavnosti v Brně na přelomu 19. a 20. století. In: Frolec, Václav (ed.): Město: prostor – lidé – slavnosti. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1990, s. 87–94.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Vypravěčské příležitosti na moravsko-slovenském pomezí v minulosti a dnes (na příkladu tzv. Nedašovského Závrší) In: Sulitka, Andrej – Toncrová, Marta (eds.): Aktuální problémy současné folkloristiky. (= Studie o Těšínsku 14.) Český Těšín: Muzeum Těšínska, l989, s. 166–173.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Jak chodí Mikuláši v Brně na Heinrichově ulici. In: Frolec, Václav (ed.): Obřadní obchůzky. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1988, s. 77–83.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – TONCROVÁ, Marta: Brno a Brněnsko v práci souborů lidové tvořivosti. Národopisné aktuality 25 (1988), s. 91–97.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Ze života brněnských mateřských škol na přelomu století. Český lid 75 (1988), s. 111–114.
 • JELÍNKOVÁ, Zdenka – POSPÍŠILOVÁ, Jana – ŠRÁMKOVÁ, Marta – TONCROVÁ, Marta: Jak žije folklór mezi dětmi. Národopisné aktuality 17 (1980), s. 31–38.

 

Z publikací Etnologického ústavu