Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

STAVĚLOVÁ, Daniela, doc., Mgr., CSc.
    
vědecká pracovnice
e-mail: stavelova@eu.cas.cz
tel.: +420 234 612 507
narozena 1954 v Djakartě, Indonésie
 
Vzdělání
1969–1973 Gymnázium Jana Nerudy v Praze
1974–1979 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, dvouoborové studium etnografie-historie (K etnografickému studiu vesnických tanečních zábav druhé poloviny 19. století)
1980–1983 pětisemestrální kurz taneční pedagogiky, katedra tance Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze
1995 CSc. (Lidové tance v guberniálním sběru z roku 1819)
2006 doc. v oboru taneční věda – taneční umění (Člověk tančící: lidová taneční kultura v Čechách)
 
Odborné zaměření
Etnochoreologie, taneční folkloristika, taneční antropologie, historicko-antropologické studium tance. Problematika záznamu a analýzy lidového tanečního projevu v souvislosti se zpracováním pramenné základny sbírkových zápisů 19. století. Studium tance jako textu v socio-kulturním a ideologicko-politickém kontextu se zaměřením na evropské párové tance 19. století, v rámci mezinárodního projektu realizovaného členy ICTM Study Group on Ethnochoreology pod názvem 19th century derrived couple dances. V souvislosti s konceptem antropologického studia prostředí tance prováděn výzkum dnešní masopustní obchůzky na jihočeském Doudlebsku a dalšího tanečního prostředí s globálními i lokálními (tradičními) prvky (projekt Jak se dnes v Čechách tancuje se zapojením studentů HAMU a Fakulty humanitních studií UK do terénního výzkumu a zpracování získaných dat). Problematika reprezentace tance prostředky vizuální studie. Otázky folklorismu a revitalizace tradičního tanečního projevu v dnešní společnosti.
 
Zaměstnání
1979–1980 odborná pracovnice pro lidový tanec Ústavu pro kulturně výchovnou činnost Ministerstva kultury České republiky
1980–1981 samostatná dokumentátorka Státního souboru písní a tanců v Praze
1981–1991 pedagogická činnost v oboru tance (základní umělecké školy, Státní konzervatoř v Praze), choreografická spolupráce s folklorními a divadelními soubory
1991–1993 odborná pracovnice pro lidový tanec IPOS ARTAMA, útvaru pro neprofesionální uměleckou činnost MK ČR
1992–1995 vědecká aspirantka Etnologického ústavu AV ČR
od 1996 vědecká pracovnice tamtéž
 
Pedagogická činnost
od 1994 HAMU – přednášky a semináře zaměřené na oblast etnochoreologie a taneční antropologie, akreditované rovněž na FHS UK
2004–2005 přednášky a semináře v rámci desetidenních intenzivních kurzů pro začínající etnochoreology: Erasmus Intensive Programme, Dance Analysis for New Ethnohoreologists, organizované vědeckým pracovištěm Norwegian University for Science and Technology, Trondheim
 
Členství v odborných institucích, radách a komisích
členka redakční rady časopisu Český lid, EÚ AV ČR, Praha
členka redakční rady časopisu Národopisná revue, Národní ústav lidové kultury, Strážnice
členka redakční rady časopisu Motif. A New Journal on Traditional Dances and Music. Institut for Musicology. Hungarian Academy of Science, Budapest
členka Mezinárodní rady pro tradiční hudbu (ICTM) a zároveň Etnochoreologické studijní skupiny ICTM UNESCO
členka české národní sekce CIOFF v rámci UNESCO
členka komise MK ČR pro výběrové dotační řízení na podporu tradiční lidové kultury

Z publikací Etnologického ústavu