Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

PhDr. Marta TONCROVÁ (* 1945)

tel.: (+420) 532 290 273
e-mail: marta.toncrova@seznam.cz


Vzdělání / Education

 • PhDr. – 1980 – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [dnes Masarykova univerzita], Brno (hudební věda) / Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University [nowadays Masaryk University], Brno (musicology)
 • doktorská práce Lidová píseň na Jablunkovsku a její nositelé / doctoral thesis Folk Song in the Jablunkov District and Their Interpreters
 • 1963–1968 – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [dnes Masarykova univerzita], Brno (hudební věda, český jazyk) / Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University [nowadays Masaryk University], Brno (musicology, Czech language)

Oblasti zájmu / Research interests

 • současná zpěvnost, monografické studium interpretů, interetnické vztahy ve folkloru, současná etnokulturní tradice, edice lidových písní / contemporary singing, monographic studying of singers, interethnic relations in folklore, contemporary ethnocultural tradition, folk song editions

Přednášky – současná pedagogická činnost / Lectures

 • Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity / Institute of European Ethnology, Faculty of Arts, Masaryk University Brno

Grantové projekty / Research grants

 • Leoš Janáček – Folkloristické dílo, řada I, sv. 3-2 / Leoš Janáček – Folkloric Studies, Series I, Vol. 3-2 (GA ČR 16-14263S, 2016–2018) – spoluřešitel / project partner
 • Etnokulturní tradice v současné společnosti. Sondy do problému využívání a funkcí hudebního folkloru / Ethnocultural Traditions in the Contemporary Society: Probes into the use and functions of musical folklore (GA AV ČR IAA9058401, 2004–2007) – hlavní řešitel / project leader
 • Lidové písně z moravského Horácka / Folk Songs from the Region of Moravian Horácko (GA ČR 404/99/0035, 1999) – hlavní řešitel / project leader
 • Horňácké písně (ze zápisů Martina Zemana) / Folk Songs from the Region of Horňácko (from Martin Zeman records) (GA ČR 404/00/0704, 2000) – člen řešitelského týmu / member of the project team
 • Reflexe Cikána a Žida v lidových písních českých zemí – příspěvek ke studiu etnických stereotypů ve střední Evropě / Reflection of Gypsies and Jews in Folk Songs of Czech Lands – an contribution to the study of the ethnic stereotypes in Central Europe (GA AV ČR A0058701, 1998–2001) – hlavní řešitel / project leader
 • Kultura dnešních dětí a mládeže se zvláštním zřetelem k folklorním projevům / Culture of Children and Teenagers of Today – with a Special Regard to Folklore Appearances (GA AV ČR A0058604, 1996–1998) – člen řešitelského týmu / member of the project team
 • Národopisný výzkum české menšiny ve Vídni / Ethnological Research of the Czech Minority in Vienna (GA AV ČR 958404, 1994–1995) – člen řešitelského týmu / member of the project team

Členství v odborných společnostech / Membership

 • Česká národopisná společnost / Czech Ethnological Society


Publikace v databázi ASEP


VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE / SELECTED BIBLIOGRAPHY

Monografie / Monographs

 • TONCROVÁ, Marta – SMUTNÁ, Silva (eds.): Lidové písně z Podhorácka III. Tišnovsko a Bystřicko. Třebíč: Muzeum Vysočiny Třebíč; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno, 2015.
 • TONCROVÁ, Marta – SMUTNÁ, Silva (eds.): Lidové písně z Podhorácka II. Třebíčsko, Moravskobudějovicko, Hrotovicko a Jemnicko. Třebíč: Muzeum Vysočiny Třebíč; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno, 2013.
 • TONCROVÁ, Marta – SMUTNÁ, Silva (eds.): Lidové písně z Podhorácka I. Velkobítešsko a Náměšťsko. Třebíč: Muzeum Vysočiny Třebíč; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno, 2011.
 • TONCROVÁ, Marta – UHLÍKOVÁ, Lucie (eds.): Písně z Kopanic ze zápisů Josefa Černíka. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno, 2010.
 • František Lýsek: Písně z Lašska. Ed. Marta Toncrová. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2004.
 • Martin Zeman: Horňácké písně. Eds. Marta Toncrová a Lucie Uhlíková. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2000.
 • TONCROVÁ, Marta (ed.): Lidové písně z moravského Horácka. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 1999.
 • TONCROVÁ, Marta (ed.): Zpěvník lidových písní z Brna. Brno: Doplněk, 1995.
 • ŠRÁMKOVÁ, Marta – TONCROVÁ, Marta (eds.): Ty ranšpurské zvony zvoňá. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR; Obecní rada obce Rabensburg, 1993.
 • kolektiv autorů: Podluží v lidové písni. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně; JZD Jana Černého v Moravské Nové Vsi, 1988.

Editorství / Edited volumes

 • TONCROVÁ, Marta – SMUTNÁ, Silva (eds.): Zpěvník z Horácka a Podhorácka. Výběr písní pro školy. Třebíč: Muzeum Vysočiny Třebíč; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno, 2017.
 • TONCROVÁ, Marta – UHLÍKOVÁ, Lucie (eds.): Hudební a taneční folklor v ediční praxi. (= Kultura – společnost – tradice IV.) Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2011.
 • JANÁČEK, Leoš: Folkloristické dílo. Das folkloristische Werk. Folkloric Studies. (1886–1927). Studie, recenze, fejetony a zprávy. Studien, Rezensionen, Feuilletons und Berichte. Essays, reviews, feuilletons and articles. Řada I, svazek 3-1. Eds. Jarmila Procházková, Marta Toncrová a Jiří Vysloužil. Brno: Editio Janáček Brno; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2009.
 • TONCROVÁ, Marta (ed.): Vývojové proměny etnokulturní tradice. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2008.
 • TONCROVÁ, Marta (ed.): Etnokulturní tradice v současné společnosti. Ethnocultural Tradition in Contemporary Society. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2007.
 • SIROVÁTKA, Oldřich: Písně z Benešova na Boskovicku. Ed. Marta Toncrová. Brno: Etnologický ústav AV ČR; Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, 2006.
 • TONCROVÁ, Marta – UHLÍKOVÁ, Lucie (eds.): Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2001.
 • TONCROVÁ, Marta (ed.): Živý odkaz Karla Vetterla (1898–1979). Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1993.
 • TONCROVÁ, Marta (ed.): Národopisné studie o Brně. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV – pracoviště Brno; Městské kulturní středisko v domě U dobrého pastýře, Brno, 1990.
 • SULITKA, Andrej – TONCROVÁ, Marta (eds.): Aktuální procesy v nově osídlených oblastech na Moravě. (= Studie o Těšínsku 14.) Český Těšín: Muzeum Těšínska; Ústav slavistiky ČSAV v Brně, 1989.
 • NAVRÁTILOVÁ, Alexandra – TONCROVÁ, Marta (eds.): Etnické procesy v nově osídlených oblastech na Moravě. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Brně; Ústav lidové kultury ve Strážnici, 1986.

Učební texty / Handbooks

 • TONCROVÁ, Marta – UHLÍKOVÁ, Lucie: Terénní výzkum etnokulturních tradic. Metodologická příručka. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno, 2014.

Bibliografie / Bibliographies

 • REITTEREROVÁ, Vlasta – TONCROVÁ, Marta – UHLÍKOVÁ, Lucie: Vladimír Karbusický (1925–2002). Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2010.
 • TONCROVÁ, Marta: Soupis prací Karla Vetterla. Národopisné aktuality 15 (1978), s. 185–190.
 • TONCROVÁ, Marta: Jaromír Gelnar (1931–1990). Strážnice: Ústav lidové kultury, 1992.

Kapitoly v monografiích / Chapters in monographs

 • TONCROVÁ, Marta: Zpěvnost a zpěvní repertoár nejmladší generace. In: Altman, Karel – Pospíšilová, Jana (eds.): Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Brno: Doplněk; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno, 2015, s. 127–145.
 • THOŘOVÁ, Věra – TONCROVÁ, Marta – UHLÍKOVÁ, Lucie: Tištěné edice lidových písní v českých zemích. In: Uhlíková, Lucie et al.: Hudební a taneční folklor v ediční praxi. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2012, s. 11–40.
 • TONCROVÁ, Marta – UHLÍKOVÁ, Lucie: Edice lidových písní a čistota dialektu. In: Uhlíková, Lucie et al.: Hudební a taneční folklor v ediční praxi. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2012, s. 41–58.
 • TONCROVÁ, Marta – UHLÍKOVÁ, Lucie: Srovnávací poznámky k lidovým písním v tištěných edicích. In: Uhlíková, Lucie et al.: Hudební a taneční folklor v ediční praxi. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2012, s. 59–70.
 • TONCROVÁ, Marta: K překladům textů lidových písní. In: Uhlíková, Lucie et al.: Hudební a taneční folklor v ediční praxi. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2012, s. 71–80.
 • TONCROVÁ, Marta: Hanácká lidová píseň v díle Jana Poláčka. In: Poláček, Jan (ed.): Lidové písně z Hané I. Prostějovsko. [Boskovice]: Albert, 2011, s. 5–9. [Reprint.]
 • TONCROVÁ, Marta: Lidová píseň, hudba a tanec. In: Vlastivěda Boskovicka, sv. III. Lidová kultura a nářečí. Boskovice: Muzeum Boskovicka, 2009, s. 273–289.
 • TONCROVÁ, Marta: Jak se v Chudobíně zpívalo. In: Peňáz, Milan (ed.): Chudobín. Historie zaniklé obce. Vír: Obec Vír, 2006, s. 145–148.
 • TONCROVÁ, Marta: O lidových písních z Poteče. In: Odehnal, Petr: Poteč. Kapitoly z historie obce. Poteč: Obecní úřad Poteč, 2003, s. 218–223.
 • TONCROVÁ, Marta: … co si zpívají. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami. Brno: Doplněk; Etnologický ústav AV ČR, 2003, s. 75–131.
 • TONCROVÁ, Marta – UHLÍKOVÁ, Lucie: Hudba. In: Nekuda, Vladimír (ed.): Okres Vsetín. Rožnovsko – Valašskomeziříčsko – Vsetínsko. Valašské Meziříčí: Hvězdárna Valašské Meziříčí; Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2002, s. 461–469.
 • TONCROVÁ, Marta: Hudební folkloristika na Moravě a ve Slezsku. In: Holubová, Markéta – Petráňová, Lydia – Woitsch, Jiří (eds.): Česká etnologie 2000. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2002, s. 115–118.
 • TONCROVÁ, Marta: Břeclav – lidová píseň a hudba. In: Kordiovský, Emil – Klanicová, Evženie (eds.): Město Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001, s. 440–446.
 • TONCROVÁ, Marta: Bádání o hudebním folkloru. Písňové druhy a zpěvní příležitosti. Skladba repertoáru. In: Jančář, Josef a kol.: Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, svazek 10. Strážnice: Ústav lidové kultury; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2000, s. 275–286.
 • TONCROVÁ, Marta: O lidových písních ze Sulkovce a okolí. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Sulkovec-Polom. Z minulosti horáckých vesnic na moravsko-českém pomezí. Brno: Obecní úřad Sulkovec-Polom; Etnologický ústav AV ČR, 1999, s. 95–108.
 • TONCROVÁ, Marta: Písně a hudba. In: Nekuda, Vladimír (ed.): Zlínsko. Vlastivěda moravská. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně; Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 1995, s. 297–302.
 • TONCROVÁ, Marta: Zpěv a hudba In: Oldřich Sirovátka a kol.: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí. Brno: Doplněk, 1993, s. 186–195.
 • TONCROVÁ, Marta: Zpěv a hudba v životě novoosídleneckého pohraničí na jižní Moravě. In: Navrátilová, Alexandra – Toncrová, Marta (eds.): Etnické procesy v nově osídlených oblastech na Moravě. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV; Ústav lidové kultury ve Strážnici, 1986, s. 127–135.
 • TONCROVÁ, Marta: Lidová píseň, hudba a tanec. In: Janák, J. (ed.): Tvrdonice. Příroda, dějiny a lidová kultura podlužácké obce. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně; Jednotné zemědělské družstvo čs.-korejského přátelství se sídlem v Lanžhotě, 1986, s. 395–404.

Studie a články / Studies and articles

 • TONCROVÁ, Marta – UHLÍKOVÁ, Lucie: Moravské písně milostné – nedoceněný milník moravské hudební folkloristiky. Národopisná revue 27 (2017), č. 1, s. 44–59.
 • TONCROVÁ, Marta: Lidová píseň a zpěv nejmladší generace. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Zrcadlení. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2017, s. 68–76.
 • TONCROVÁ, Marta: Na počátku byla politika: několik glos k tzv. guberniální sběratelské akci. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Na počátku bylo… Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2016, s. 9–21.
 • TONCROVÁ, Marta: Lidový zpěvák mimo scénu: Jožka Severin z Tvrdonic na jižní Moravě píseň a zpěv nejmladší generace. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Na scéně a mimo scénu. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2015, s. 45–59.
 • TONCROVÁ, Marta: Od variability k tvorbě: Ke vzniku nových lidových písní na Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 20. století. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Co patří do encyklopedie. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2015, s. 31–42.
 • TONCROVÁ, Marta: Dvojnásobné výročí Rudolfa Kučery (1884 Brno – 1864 Praha). Záhorie 23 (2014), č. 2, s. 17–22.
 • TONCROVÁ, Marta: Lidová píseň a bariéry. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Hudba a bariéry. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2013, s. 9–17.
 • TONCROVÁ, Marta: Proměny lidové písně. Národopisná revue 20 (2010), s. 126–130.
 • TONCROVÁ, Marta: Gesang und Musik in der gegenwärtigen ethnokulturellen Tradition. In: Jahrbuch für Europäische Ethnologie 4 (2009), s. 121–128.
 • TONCROVÁ, Marta: Poznámky ke stravovacím zvyklostem Ukrajinců žijících v České republice (na příkladu Brna a okolí). Národopisná revue 19 (2009), s. 177–184.
 • TONCROVÁ, Marta: Úloha zpěvu a hudby v současné kulturní tradici. In: Toncrová, Marta (ed.): Vývojové proměny etnokulturní tradice. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2008, s. 9–23.
 • TONCROVÁ, Marta: Reflexe Cikána v lidových písních českých zemí. Český lid 93 (2006), s. 225–242.
 • TONCROVÁ, Marta: Lidová píseň a nejmladší generace. Národopisná revue 16 (2006), s. 99–103.
 • TONCROVÁ, Marta: Život s písní. K nedožitým 90. narozeninám zpěváka Jožky Severina. In: Slovácko 48 (2006), s. 103–108.
 • TONCROVÁ, Marta: Lidová píseň a současná zpěvnost (na příkladě Moravy a Slezska). In: Tyllner, Lubomír – Uherek, Zdeněk (eds.): Kultura – společnost – tradice I. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2005, s. 145–182.
 • TONCROVÁ, Marta: Strava v lidové písni. Národopisná revue 14 (2004), s. 203–208.
 • TONCROVÁ, Marta: K objektu studia české hudební folkloristiky. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2003, s. 30–39.
 • TONCROVÁ, Marta: Mechanismus mezigeneračního přenosu folkloru. Na příkladech z Horňácka. I. Hudba a zpěv. In: Hlôšková, Hana (ed.): Tradičná kultúra a generácie. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2000, s. 143–149.
 • TONCROVÁ, Marta: Song and Music in the Life of Bosnian Czechs. In: Bosnia, Bosnian Czechs, and Migratory Bridges. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2000, s. 69–74.
 • TONCROVÁ, Marta – UHLÍKOVÁ, Lucie: Svůj je svůj, cizí je cizí. Lidová rčení, pořekadla a přísloví ve světle etnických stereotypů. Český lid 87 (2000), s. 97–106.
 • TONCROVÁ, Marta: Halekačky – pastevecké písně dětí na Moravě a ve Slezsku. In: Urbancová, Hana (ed.): Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre. Bratislava: ISTER SCIENCE; Ústav hudobnej vedy SAV, 1999, s. 98–114.
 • TONCROVÁ, Marta: Obraz Cikána ve folklorních projevech. Bulletin Muzea romské kultury 8 (1999), s. 21–28.
 • TONCROVÁ, Marta: Zpěvák František Buláň z Velké nad Veličkou. In: Slovácko 16 (1999), s. 117–120.
 • KOSÍKOVÁ, Jiřina – TONCROVÁ, Marta: Život je služba a láska. (Osobnost Věry Holubářové z Brna.) In: Hlôšková, Hana – Leščák, Milan (eds.): Žena z pohľadu etnológie. Bratislava: Matičné združenie priaznivcov ľudovej kultúry Prebudená pieseň, 1998, s. 69–75.
 • TONCROVÁ, Marta: Fonograf ve folkloristické práci Leoše Janáčka a jeho spolupracovníků. In: Nejstarší zvukové záznamy moravského a slovenského lidového zpěvu. Brno: Gnosis, 1998, s. 37–46, 50.
 • TONCROVÁ, Marta: Lidová píseň a hudební výchova z pohledu folkloristy. In: Lidová píseň a hudební výchova. Musica VI. Olomouc: Hanex, 1997, s. 71–75.
 • TONCROVÁ, Marta: Vokální vícehlas na Moravě a ve Slezsku. Slovenská hudba 23 (1997), č. 1–2, s. 77–82.
 • KOSÍKOVÁ, Jiřina – POSPÍŠILOVÁ, Jana – TONCROVÁ, Marta: Česká menšina v Rakousku – do roku 1945. Češi v cizině 9 (1996), s. 105–113.
 • TONCROVÁ, Marta: K výzkumu vídeňských Čechů. Národopisná revue 6 (1996), s. 23–26.
 • TONCROVÁ, Marta: Úloha zpěvu v životě vídeňských Čechů. In: Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1996, s. 142–145.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – TONCROVÁ, Marta: „Das Volkslied in Österreich“. Zur „Prähistorie“ des Instituts für Ethnographie und Folkloristik der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 49/98 (1995), s. 473–478.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – TONCROVÁ, Marta: Volkskundliche Erforschung der tschechischen Minderheit in Wien. Erinnerungskultur, Assimilationsprozesse, konfessionelle und vereinsmässige Bindungen. Ein Projektbericht. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 49/98 (1995), s. 452–459.
 • TONCROVÁ, Marta: Lidová píseň v učebnicích. In: Feglová, Viera (ed.): Tradičná ľudová kultúra a výchova v Európe. Nitra: Katedra folkloristiky a regionalistiky, Fakulta humanitných vied, Vysoká škola pedagogická v Nitre, 1995, s. 30–35.
 • TONCROVÁ, Marta: Zur Frage der Identifikationsfunktion der Folklore in Kontaktgebieten. In: Kiliánová, Gabriela – Krekovičová, Eva (eds.): Folklore in the Identification Processes of Society. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 1994, s. 144–146.
 • TONCROVÁ, Marta: Lidová píseň v hodinách hudební výchovy. In: Feglová, Viera (ed.): Postavenie ľudovej kultúry vo výchovno vzdelávacom procese. Nitra: Katedra folkloristiky a regionalistiky, Fakulta humanitných vied, Vysoká škola pedagogická v Nitre, 1993, s. 87–92.
 • TONCROVÁ, Marta: Die Lieder des Brünner Volkes. In: Pospíšilová, Jana – Altman, Karel (eds.): Leute in der Großstadt. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1992, s. 151–163.
 • ŠRÁMKOVÁ, Marta – TONCROVÁ, Marta: K problematice přesahu české lidové kultury v rakouském Marchfeldu. Český lid 79 (1992), s. 135–145.
 • TONCROVÁ, Marta: Co se dnes v Brně zpívá. In: Toncrová, Marta (ed.): Národopisné studie o Brně. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV; Městské kulturní středisko v domě U dobrého pastýře, 1990, s. 135–151.
 • TONCROVÁ, Marta: Význam a úloha lidové písně při slavnostech a svátcích ve velkoměstě. In: Frolec, Václav (ed.): Město. Prostor, lidé, slavnosti. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1990, s. 95–101.
 • TONCROVÁ, Marta: Interetnické vztahy těšínské lidové písně. In: Sulitka, Andrej – Toncrová, Marta (eds.): Aktuální procesy v nově osídlených oblastech na Moravě. (= Studie o Těšínsku 14.) Český Těšín: Muzeum Těšínska; Ústav slavistiky ČSAV v Brně, 1989, s. 96–101.
 • TONCROVÁ, Marta: Instrumentální hudba v novoosídleneckých obcích na jižní Moravě. Vlastivědný věstník moravský 40 (1988), s. 498–507.
 • TONCROVÁ, Marta: Masopustní obchůzka na Uherskobrodsku z hudebního hlediska. In: Frolec, Václav (ed.): Obřadní obchůzky. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 1988, s. 125–138.
 • TONCROVÁ, Marta: Otázky studia zpěvnosti v městě Brně. Český lid 75 (1988), s. 90–94.
 • TONCROVÁ, Marta: Ke skladbě zpěvního repertoáru v městě Brně. In: Holý, Dušan – Sulitka, Andrej (eds.): Lidová píseň, hudba a tanec. Místo, funkce, proměny. Brno: Krajské kulturní středisko, 1987, s. 45–52.
 • TONCROVÁ, Marta: Zpěv a zpěvní repertoár slovenské menšiny v Karviné. In: Zpravodaj KSVI. Materiály k problematice etnických skupin na území ČSSR. Sv. 4. Slováci v českých zemích po roce 1945. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku, 1987, s. 132–137.
 • TONCROVÁ, Marta: Podíl zpěvu a zpěvnosti na formování vesnického kolektivu v novoosídleneckém pohraničí. In: Etnické procesy v pohraničí českých zemí po roce 1945. Sv. 2. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1986, s. 85–91.
 • TONCROVÁ, Marta: Zpěv ve společenském a kulturním životě malého města. In: Frolec, Václav – Šepláková, Věra (eds.): Venkovské město, sv. 1. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti; Ústav lidového umění ve Strážnici, 1986, s. 160–165.
 • TONCROVÁ, Marta: Zpěv a zpěvnost v kulturních procesech novoosídleneckého pohraničí na jižní Moravě. Český lid 72 (1985), s. 211–217.
 • TONCROVÁ, Marta: Zkušenosti z výzkumu zpěvnosti v nově osídlených obcích na jižní Moravě. In: Holý, Dušan – Sulitka, Andrej (eds.): Lidový tanec, píseň a hudba v tradici a současné praxi. Brno: Krajské kulturní středisko, 1983, s. 123–128.
 • TONCROVÁ, Marta: K hudebně folkloristickému výzkumu v jihomoravském pohraničí. In: Frolec, Václav (ed.): Socializace vesnice a proměny lidové kultury, sv. 2. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 1983, s. 87–92.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – TONCROVÁ, Marta: Společenská úloha dnešních hodů na Podluží. In: Frolec, Václav (ed.): Výroční obyčeje. Brno: Blok, 1982, s. 239–243.
 • TONCROVÁ, Marta: Formování zpěvnosti a písňového repertoáru školní mládeže v nově osídlené vesnici na jižní Moravě. In: Frolec, Václav (ed.): Revoluční proměny jihomoravského venkova. Brno: Blok, 1981, s. 216–219.
 • TONCROVÁ, Marta: Zpěvačka Františka Petrů a její repertoár. Národopisné aktuality 18 (1981), s. 207–214.
 • TONCROVÁ, Marta: Písňový repertoár dětí na současné vesnici. In: Frolec, Václav (ed.): Dítě a tradice lidové kultury. Brno: Blok, 1980, s. 136–139.
 • GELNAR, Jaromír – TONCROVÁ, Marta: Vzájemné souvislosti v lidové písni slezsko-slovensko-polského pomezí. Mionší 2 (1974), s. 12–14.
 • TONCROVÁ, Marta: Individuální a krajová variabilita v podání jihotěšínské lidové písně. In: Beneš, Bohuslav (ed.): O životě písně v lidové tradici. Variační proces ve folkloru. Brno: UJEP, 1973, s. 105–119.
 • TONCROVÁ, Marta: K výzkumu repertoárových celků v lidové písni slezské oblasti. Opus musicum 3 (1971), s. 142–146.
 • TONCROVÁ, Marta: Veronika Matýsková a její písně. Národopisné aktuality 8 (1971), s. 359–368.
 • TONCROVÁ, Marta: Fonoarchív ÚEF Brno. Národopisné aktuality 4 (1967), s. 39–42.

 

Z publikací Etnologického ústavu