Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

PhDr. Lucie UHLÍKOVÁ, Ph.D. (* 1969)

tel.: (+420) 532 290 273
e-mail: uhlikova@seznam.cz


Vzdělání / Education

 • PhDr. – 2008 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (etnologie) / Faculty of Arts, Masaryk University Brno (ethnology)
 • Ph.D. – 2003 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (etnologie) / Faculty of Arts, Masaryk University Brno (ethnology)
 • doktorská práce Obraz Žida v moravské lidové písni. Příspěvek ke studiu etnických stereotypů / doctoral thesis Image of Jews in Moravian Folk Songs (Contribution to Studying of Ethnic Stereotypes)
 • Mgr. – 1994 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (etnologie, muzikologie) / Faculty of Arts, Masaryk University Brno (ethnology and musicology)

Oblasti zájmu / Research interests

 • etnomuzikologie, folklor, folklorismus, etnokulturní tradice, etnické stereotypy v lidové kultuře / ethnomusicology, folklore, folklorism, ethnocultural traditions, ethnic stereotypes

Grantové projekty / Research grants

 • Lidové písně a tance českých zemí - digitální systém pro zpřístupnění a záchranu / Folksongs and Folkdances of Czech Lands – Digital System for Presentation and Preservation (NAKI DG18P02OVV053, 2018–2022) – člen řešitelského týmu / member of the project team
 • Tíha a beztíže folkloru: Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích / Weight and Weightlessness of the Folklore: the Folklore Movement of the Second Half of the 20th Century in Czech Lands (17-26672S, 2017–2019) – člen řešitelského týmu / member of the project team
 • Leoš Janáček – Folkloristické dílo, řada I, sv. 3-2 / Leoš Janáček – Folkloric Studies, Series I, Vol. 3-2 (GA ČR 16-14263S, 2016–2018) – hlavní řešitel / project leader
 • Etnokulturní tradice v současné společnosti. Sondy do problému využívání a funkcí hudebního folkloru / Ethnocultural Traditions in the Contemporary Society: Probes into the use and functions of musical folklore (GA AV ČR IAA9058401, 2004–2007) – člen řešitelského týmu / member of the project team
 • Horňácké písně (ze zápisů Martina Zemana) / Folk Songs from the Region of Horňácko (from Martin Zeman records) (GA ČR 404/00/0704, 2000) – hlavní řešitel / project leader
 • Reflexe Cikána a Žida v lidových písních českých zemí – příspěvek ke studiu etnických stereotypů ve střední Evropě / Reflection of Gypsies and Jews in Folk Songs of Czech Lands – an contribution to the study of the ethnic stereotypes in Central Europe (GA AV ČR A0058701, 1998–2001) – člen řešitelského týmu / member of the project team

Členství v odborných společnostech / Membership

 • Česká národopisná společnost / Czech Ethnological Society

Ocenění / Award

 • 2008 – Čestná cena pěti rudých růží (ocenění České národopisné společnosti) za výrazný osobní přínos k profilaci Národopisné revue


Publikace v databázi ASEP


VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE / SELECTED BIBLIOGRAPHY

Monografie / Monographs

 • UHLÍKOVÁ, Lucie et al.: Hudební a taneční folklor v ediční praxi. (= Edice Kultura – společnost – tradice IV.) Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2011.
 • Lidové písně a tance z Ratíškovic. Eds. Lucie Uhlíková a Martina Pavlicová. Ratíškovice: Obecní úřad; Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno, 2011.
 • Písně z Kopanic ze zápisů Josefa Černíka. Eds. Marta Toncrová a Lucie Uhlíková. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno, 2010.
 • Martin Zeman: Horňácké písně. Eds. Marta Toncrová a Lucie Uhlíková. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2000.
 • PAVLICOVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie (eds.): Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997.

Editorství / Edited volumes

 • PŘIBYLOVÁ, Irena – UHLÍKOVÁ, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Zrcadlení. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2017.
 • PŘIBYLOVÁ, Irena – UHLÍKOVÁ, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Na počátku bylo… Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2016.
 • PŘIBYLOVÁ, Irena – UHLÍKOVÁ, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Na scéně a mimo scénu. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2015.
 • PŘIBYLOVÁ, Irena – UHLÍKOVÁ, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Svět v nás, my ve světě. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2014.
 • PŘIBYLOVÁ, Irena – UHLÍKOVÁ, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Co patří do encyklopedie. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2013.
 • PŘIBYLOVÁ, Irena – UHLÍKOVÁ, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Hudba a bariéry. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2012.
 • PŘIBYLOVÁ, Irena – UHLÍKOVÁ, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Cesty za vizí. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2011.
 • PŘIBYLOVÁ, Irena – UHLÍKOVÁ, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Hudba a rituál. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2010.
 • PŘIBYLOVÁ, Irena – UHLÍKOVÁ, Lucie (eds.): Smích a pláč / Lough and Crying. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2009.
 • PŘIBYLOVÁ, Irena – UHLÍKOVÁ, Lucie (eds.): Hledání kořenů: nepřerušená cesta / Searching for Roots: a Journey Uninterrupted. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2008.
 • UHLÍKOVÁ, Lucie (ed.): Ohlédnutí za půlstoletím české etnochoreologie. Pocta Zdence Jelínkové. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2005.
 • UHLÍKOVÁ, Lucie – BAŘINKA, Antonín – KOČIČKOVÁ, Eva (eds.): Metoděj Bakala: Valašské písně. Zlín – Brno: SPLK Kašava a Etnologický ústav AV ČR, 2005.
 • PŘIBYLOVÁ, Irena – UHLÍKOVÁ, Lucie (eds.): Od folkloru k world music / From Folklore to World Music. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia konaného v Náměšti nad Oslavou 29. července 2003. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2003.
 • TONCROVÁ, Marta – UHLÍKOVÁ, Lucie (eds.): Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů. Brno: Etnologický ústav AV ČR Brno, 2001.
 • UHLÍKOVÁ, Lucie (ed.): 1905–1995. Od Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku k Ústavu pro etnografii a folkloristiku. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristku AV ČR, 1995.

Učební texty / Handbooks

 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – UHLÍKOVÁ, Lucie: Folklor dětí a jeho etnologický výzkum. Metodologická příručka. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno, 2014.
 • TONCROVÁ, Marta – UHLÍKOVÁ, Lucie: Terénní výzkum etnokulturních tradic. Metodologická příručka. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno, 2014.

Bibliografie / Bibliographies

 • PAVLICOVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie: Národopisná revue 2001–2010. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2011.
 • REITTEREROVÁ, Vlasta – TONCROVÁ, Marta – UHLÍKOVÁ, Lucie: Vladimír Karbusický (1925–2002). Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2010.
 • KAŠPAROVÁ, Klára – UHLÍKOVÁ, Lucie: Doplněk k personální bibliografii Zdenky Jelínkové. In: Ohlédnutí za půlstoletím české etnochoreologie: Pocta Zdence Jelínkové. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2005, s. 46–57.
 • PAVLICOVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie: Národopisná revue 1990–2000. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2001.

Kapitoly v monografiích / Chapters in monographs

 • UHLÍKOVÁ, Lucie: Duch a povaha národa v písni. Idealizovaný obraz lidové písně v tištěných sbírkách první poloviny 19. století. In: Wögerbauer, Michael – Píša, Petr – Šámal, Petr – Janáček, Pavel a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Svazek I / 1749–1938. Praha: Academia, 2015, s. 333–344.
 • UHLÍKOVÁ, Lucie: Písně z Vnorov v nahrávkách Hynka Bíma a Františky Kyselkové (1911). In: Procházková, Jarmila et al.: Vzaty do fonografu. Slovenské a moravské písně v nahrávkách Hynka Bíma, Leoše Janáčka a Františky Kyselkové z let 1909–1912. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno, 2012, s. 127–148.
 • UHLÍKOVÁ, Lucie: Songs from Vnorovy in the Recordings by Hynek Bím and Františka Kyselková (1911). In: Procházková, Jarmila et al.: As Recorded by the Phonograph. Slovak and Moravian Songs Recorded by Hynek Bím, Leoš Janáček and Františka Kyselková in 1909–1912. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno, 2012, s. 135–158.
 • UHLÍKOVÁ, Lucie: Slovesnost. In: Ratíškovice – minulostí slovácké obce. Ratíškovice: Obec Ratíškovice, 2010, s. 739–757.
 • UHLÍKOVÁ, Lucie: Hudba. In: Ratíškovice – minulostí slovácké obce. Ratíškovice: Obec Ratíškovice, 2010, s. 758–778.
 • UHLÍKOVÁ, Lucie: Dětský svět v minulosti a dnes. In: Ratíškovice – minulostí slovácké obce. Ratíškovice: Obec Ratíškovice, 2010, s. 729–738.
 • UHLÍKOVÁ, Lucie: Kulturní stereotypy v etnologii a v dalších společenských vědách. In: Tyllner, Lubomír – Uherek, Zdeněk (eds.): Kultura – společnost – tradice I. Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2005, s. 7–33.
 • TONCROVÁ, Marta – UHLÍKOVÁ, Lucie: Hudba. In: Nekuda, Vladimír (ed.): Okres Vsetín. Rožnovsko – Valašskomeziříčsko – Vsetínsko. Valašské Meziříčí: Hvězdárna Valašské Meziříčí; Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2002, s. 461–469. (část o nástrojích a nástrojových seskupeních)
 • UHLÍKOVÁ, Lucie: Hudební nástroje. Nástrojová seskupení. In: Jančář, Josef a kol.: Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, svazek 10. Strážnice: Ústav lidové kultury; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2000, s. 286–303.

Studie a články / Studies and articles

 • UHLÍKOVÁ, Lucie: Revitalising and Innovating Tradition: The Individual Motivations behind New Songs in the Slovácko Region. Glasnik Etnografskog instituta SANU, 65, č. 2 (2017), s. 289–303.
 • PAVLICOVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie: Folklor v zrcadle individuálních a společenských zájmů (na příkladu českého etnologa Františka Pospíšila) / Folklore in the Morror of Individual and Social Interests (the Case of the Czech Ethnologist František Pospíšil) In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Zrcadlení… Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2017, s. 9–23, 24–35.
 • TONCROVÁ, Marta – UHLÍKOVÁ, Lucie: Moravské písně milostné – nedoceněný milník moravské hudební folkloristiky. Národopisná revue 27 (2017), č. 1, s. 44–59.
 • UHLÍKOVÁ, Lucie: Inovace tradice: fenomén mužských folklorních sborů na Slovácku a jeho počátky / The Innovation of Tradition: Male folk voice choirs in the Slovácko region and their beginnings. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Na počátku bylo… Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2016, s. 69–81, 82–94.
 • PAVLICOVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie: Mimo svůj čas, prostor i význam – lidové tradice na jevišti. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Na scéně a mimo scénu. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2015, s. 9–24.
 • UHLÍKOVÁ, Lucie: Mužské folklorní sbory na Slovácku a nová písňová tvorba (příspěvek k výzkumu proměn tradice v současnosti). Folia ethnographica 49 (2015), č. 2, s. 135–151
 • PAVLICOVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie: Vystěhovalectví do Ameriky a kulturní paměť (na příkladu moravské zpěvní tradice). In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Svět v nás, my ve světě. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2014, s. 9–24.
 • PAVLICOVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie: Folklore Traditions in Contemporary Everyday Life: Between Continuity and (Re)construction (based on two examples from the Czech Republic). Slovenský národopis 62 (2014), č. 2, s. 163–181.
 • PAVLICOVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie: Folklor jako součást nehmotného kulturního dědictví: kam s ním? In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Hudba a bariéry. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2013, s. 18–27.
 • PAVLICOVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie: Folklore Movement and its Function in the Totalitarian Society (on an example of the Czech Republicin the 2nd half of the 20th century). Národopisná revue 23 (2013), č. 5, s. 31–42.
 • UHLÍKOVÁ, Lucie: Tradice a perspektivy etnomuzikologického bádání na brněnském akademickém pracovišti. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), s. 137–147.
 • UHLÍKOVÁ, Lucie: Pravé perly písňové: edice českých lidových písní a rakouská cenzura. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Co patří do encyklopedie. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2012, s. 18–27.
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana – UHLÍKOVÁ, Lucie: Dětská folklorní komunikace v rýmech – možnosti interdisciplinárního přístupu. Slovenský národopis 59 (2011), č. 1, s. 29–46.
 • PAVLICOVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie: Romantický obraz lidové kultury jako základ novodobého folklorismu. Folia ethnographica 45 (2011), č. 1, s. 3–16.
 • UHLÍKOVÁ, Lucie: Josef Černík a jeho cesta za lidovou písní. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Cesty za vizí. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2011, s. 18–27.
 • PAVLICOVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie: Pohřební pláč: přechodový rituál a katarze lidského smutku (na příkladu záznamů z Moravy). In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Hudba a rituál. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2010, s. 24–35.
 • PAVLICOVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie: Die Folklorebewegung in der Tschechischen Republik in der Zeit des Realsozialismus. Jahrbuch für Europäische Ethnologie 4, 2009, s. 99–112.
 • UHLÍKOVÁ, Lucie: Když se řekne tradice… Poznámky k vývoji instrumentální interpretace moravského hudebního folkloru ve 20. století. In: Folklorizmus a jeho fenomény včera a dnes. Banská Bystrica: Stredoslovenské múzeum – Múzeum ľudového tanca, 2009, s. 59–65.
 • UHLÍKOVÁ, Lucie: Smutné počtení – obraz žida v moravském folkloru. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Smích a pláč. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2009, s. 13–21.
 • PAVLICOVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie: Folklorní soubory jako výrazný činitel etnokulturních procesů: úcta k tradici i naplňování sociálních a osobních potřeb. In: Toncrová, Marta (ed.): Vývojové proměny etnokulturní tradice. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2008, s. 25–36.
 • PAVLICOVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie: Folklor, folklorismus a etnokulturní tradice. Příspěvek k terminologické diskusi. In: Blahůšek, Jan – Jančář, Josef (eds.): Etnologie – současnost a terminologické otazníky. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008, s. 50–56.
 • PAVLICOVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie: Folklorismus v historických souvislostech let 1945–1989 (na příkladu folklorního hnutí v České republice). Národopisná revue 18 (2008), č. 4, s. 187–197.
 • UHLÍKOVÁ, Lucie: Obraz žida ve folkloru: problém metody a prezentace. In: Krekovičová, Eva – Pospíšilová, Jana (eds.): Od folklórneho textu ku kontextu. Bratislava: Ústav etnológie SAV; Etnologický ústav AV ČR Brno, 2006, s. 70–75.
 • PAVLICOVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie: Dobové reakce na dílo Františka Bartoše. In: Prudká, Alena – Uhlíková, Lucie (eds.): František Bartoš jazykovědec, pedagog, etnograf. Konference k 100. výročí úmrtí. Acta musealia, suplementa 2006, č. 1, s. 14–21.
 • UHLÍKOVÁ, Lucie: Dětské folklorní muziky na Moravě – podmínky a charakter jejich vývoje. In: Ondrušová, Vlasta – Uhlíková, Lucie (eds.): Na pomoc dětským folklorním souborům a muzikám (1). Edice Tradiční lidová kultura a výchova. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2006, s. 36–43.
 • PAVLICOVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie: Sušilova sbírka jako inspirační zdroj nonartificiální hudby. In: Frolcová, Věra (ed.): František Sušil (1804–1868). Odkaz a inspirace. Rousínov: Město Rousínov; Etnologický ústav AV ČR Brno, 2004, s. 187–196.
 • PŘIBYLOVÁ, Irena – UHLÍKOVÁ, Lucie: Od folkloru k world music – terminologický diskurz. In: Od folkloru k world music. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2003, s. 7–18.
 • UHLÍKOVÁ, Lucie: Lidové písně jako pramen k sociálnímu a hospodářskému postavení moravských Židů. Folia ethnographica 36–37 (2002–2003), s. 33–46.
 • UHLÍKOVÁ, Lucie: Karel Pavlištík a folklorismus. Acta musealia 1 (2001), č. 2, s. 13–22.
 • TONCROVÁ, Marta – UHLÍKOVÁ, Lucie: Svůj je svůj, cizí je cizí. Lidová rčení, pořekadla a přísloví ve světle etnických stereotypů. Český lid 87 (2000), s. 97–106.
 • UHLÍKOVÁ, Lucie: Soudobé tendence uchopení moravského hudebního folkloru. In: Kyseľ, Vladimír (ed.): Folklorizmus na prelome storočí. Bratislava: Prebudená pieseň, 2000, s. 72–76.
 • PAVLICOVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie: Moravské lidové slavnosti na NVČ v Praze v korespondenci Lucie Bakešové a Leoše Janáčka. Národopisná revue 5 (1995), s. 129–135.
 • PAVLICOVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie: Dílo trvalé, ne prchavé. Nad jubileem Národopisné výstavy českoslovanské. Opus musicum 27 (1995), s. 31–37.
 • UHLÍKOVÁ, Lucie: Leoš Janáček a Martin Zeman. Vzájemná korespondence. Národopisná revue 4 (1994), č. 3–4, s. 77–112.

 

Z publikací Etnologického ústavu